Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. DE VERWAARLOOZING VAN DE HUISCATECHISATIE.

Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van ees doorbrenger. Spr. 18 : 9.

Als de huiscatechisatie dan zoodanig in verval geraakt is, moeten er oorzaken zijn aan te wijzen.

Er moeten hinderpalen bestaan, die de uitoefening

van huiscatechisatie belemmeren, want zoo niet

dan moest dit instituut, om de reeds genoemde redenen, zich in grooten bloei verheugen.

Metterdaad zijn er oorzaken te noemen. Laat ik op drie uw aandacht vestigen.

Sommige ouders zijn onwillig om die taak ten uitvoer te brengen. Andere zijn ongevoelig voor den plicht van huiscatechisatie. Én de derde groep noemt zich onbekwaam tot dat werk.

Onwilligheid. Ongevoeligheid. Onbekwaamheid.

Dat zijn ook „drie kleine vossen", die den wijngaard bederven.

En dat die drie vossen tot in den wijngaard van uw huis konden doordringen, ligt het niet hieraan, dat gij uw drievoudig ambt van profeet, priester en koning niet ernstig opvat? Dat ge, wellicht, niet eens profeet, priester en koning zijt? Dat gij dus — zie Cath. Zondag 12 — eigenlijk geen christen zijt?

Geen christen te zijn, d.w.z. geen mystieken band aan Christus te hebben.

Christus moet Koning over u zijn. Hij moet heerschappij oefenen in uw hart en leven. Onder zijn schepter behoort gij willig te buigen. En als Hij, door genade, uw Koning geworden is, dan is er ook, zij het in beginsel slechts, een ernstig begeeren en streven, om naar zijn wil te handelen en' in den weg zijner bevelen te wandelen. Dan kan er toch eigenlijk van

Sluiten