Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter van Evangelisatie willen dragen, door zich te richten tot de verst-afgedwaalden, tot de geestelijk totaal verwaarloosden, die geen band bezitten aan kerk of Bijbel; maar het is evenzeer waar, dat het van den aanvang af onmogelijk is gebleken, dit karakter onveranderd te bewaren. Naast middel voor Evangelisatie, is de Zondagsschool ook steeds correctief voor huiscatechisatie geweest.

Het is hier niet de plaats om te onderzoeken hoe en waarom voor de jeugd van Geref. huize de deur der Zondagsschool ontsloten is. Neem het ergste wat ge denken kunt, en zeg, dat alleen en uitsluitend door de zonde der ouders zulks geschied is, dan heeft toch de historie bewezen, dat God met een krommen stok een rechten slag kan slaan, door de Zondagsschool te gebruiken als een middel, waardoor het zaad der kerk voor afval wordt behoed.

De Zondagsschool kan en mag nimmer de ouders ontheffen van den plicht tot huiscatechisatie; maar nu het eenmaal een feit is, dat de huiscatechisatie in algeheel verval is geraakt, behooren we toch, om der kinderen wil, met groote waardeering te getuigen van de bemoeiingen der Zondagsschool, die op zoo kostelijke wijze de ouders helpt en de huiscatechisatie vervangt,

Het is niet om u, ouders, van de taak van huiscatechisatie te ontslaan, integendeel, om ze te ernstiger bij u aan te dringen, dat ik bier gewag maak van den arbeid der Zondagsschool aan uw kleinen besteed.

Dat onze leidende mannen er niet anders over denken, moge blijken uit de volgende citaten:

Dr. A. Kuyper Sr. in de „Heraut" No. 1110:

En wat betreft het huisgezin, zoo lijdt het wel geen tegenspraak, dat als de vader en moeder hun plicht doen, hun kinderen op geen Zondagsschool hooren. Intusschen mag evenmin ontkend, dat er niet vele vaders en moeders zijn, die ten deze hun plicht op zoo ernstige wijze vervullen, dat ze voor hun kinderen de Zondagsschool overbodig maken. Men moet hier niet

Sluiten