Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of er echter huiscatechisatie voor in de plaats is gekomen?"

Ds. J. P. Tazelaar in „Jachins Gedenkboek", patf. 312: V

„Daarom vermanen wij met dringenden ernst, toch voorzichtig te zijn met het roepen: „Ruim de Zondagsscholen, waar hoofdzakelijk kinderen van Geref. ouders worden onderwezen, op."

„Ongetwijfeld aanvaarden wij zonder aarzeling de stelling: De Zondagsschool zij in de eerste plaats middel van evangelisatie. Doch wij zouden de laatsten zijn, die instemden met de gedachte om de Zondagsschool voor kinderen uit Geref. gezinnen te sluiten. Onzes inziens heeft zij een ernstige roeping ook voor die christelijke gezinnen, waar de kinderen niet of zeer gebrekkig door de ouders worden onderwezen. En het getal van deze huisgezinnen is uitermate groot, „Jachin ' staat het beginsel voor: „De Zondagsschool, orgaan voor plaatselijken zendingsarbeid, en hulpmiddel voor de vaak zeer gebrekkige huiselijke godsdienstoefening, 't Is hetzelfde standpunt, dat de diaconie op haar terrein inneemt, als zij niet alleen bestaande armoede tracht weg te nemen, maar ook dreigenden nood wenscht te voorkomen.

„Wij stemmen volmondig toe: binnen den kring der Geref. kerken moest de Zondagsschool niet noodig zijn. En als zij noodig blijkt te wezen, brengt dit een ernstige aanklacht in tegen de belijders des Heeren. Doch wij voegen terstond daaraan toe: de toepassing der kerkelijke tucht op de geloovigen moest ook niet noodig zijn. Wij hebben echter niet te rekenen met wat moest zijn, maar met wat werkelijk is,

„Wie zonder meer zegt: „De Zondagsschool is voor onze kinderen overbodig," betoont zich door zijn idealisme onmachtig om den werkelijken toestand onder de oogen te zien. Zich misleidend door wel schoon opgezette theorieën, die echter met de werkelijkheid geheel in strijd zijn, roepen zij: „De Zondagsschool is voor onze kerken overbodig!" Indien zij nu als grond

Sluiten