Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. DE METHODE VAN HUISCATECHISATIE.

Want ik was mijns vaders zoon en een eenige voor het aangezicht mijner moeder.

Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast; onderhoud mijn geboden en ,eef- Spr. 4 : 3, 4.

Moet het dus eenerzijds een weldaad geacht worden, dat onder het bestel Gods, de Zondagsschool haar armen tot uw kroost uitbreidt, anderzijds mag niets afgedongen van den plicht, die op u rust om persoonlijk uw kinderen te onderwijzen.

De Zondagsschool kan u, in bepaalde omstandigheden een welkom en een geoorloofd hulpmiddel zijn bij de huiscatechisatie maar ze geeft u geen vrijbrief voor veronachtzaming van uw taak. Als gij-zelf in staat zijt (voor zoover dat mogelijk is, en altijd onder beding van genade) de zielsbelangen uwer kinderen te behartigen, dan behoeft ge geen gebruik te maken van hulp van derden.

„Maatschappelijk Hulpbetoon" is een prachtige instelling. En „geestelijke armenzorg" eveneens. Als ge van zulk een instelling maar geen gebruik maakt om er uw zorg op af te wentelen en er zelf, zoodoende een gemakkelijk leventje van te leiden.

Neemt gij het ernstig met deze zaak, dan zal er ook een pogen bij u gevonden worden om den wagen, weer in het goede spoor te brengen. Bij dat pogen zult ge op vele moeilijkheden stuiten, en telkens zal de vraag in uw binnenste rijzen. „Hoe moet ik dit werk aanvangen en voortzetten?"

Nu laten zich hiervoor geen vaste regels aangeven. Een volledige methodiek voor huiscatechisatie is er niet en zal er nooit kunnen komen. Maar wel zijn er

Sluiten