Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren door hun natuurlijke ouders. (Wie hierover meer wil weten, leze mijn 'brochure „Huiscatechisatie".)

Onafwijsbaar is de plicht der ouders t.o.v. de geestelijke verzorging hunner kinderen. Het is een eisch Gods, die door de gedane doopsbelofte der ouders nog een extra Mem ontvangt.

Zulk huiselijk onderricht is in de eerste plaats de individueele taak der ouders. Maar het feit ligt er eenmaal toe, dat lang niet alle ouders persoonlijk hun kinderen kunnen onderwijzen gelijk het behoort. Vele missen de noodige bekwaamheid, den tijd, den tact, de gave om af te dalen tot de bevatting van het kind.

O zeker, er zijn ook tal van ouders, die — het is reeds gezegd

door gemakzucht of traagheid of onverschilligheid gedreven, zich het geestelijk lot hunner kinderen niet aantrekken. Hun kinderen zijn het juist, die ik hierboven voorwerp van evangelisatie noemde.

Maar het zou hoogst onrechtvaardig zijn om alle ouders, die geen huiscatechisatie geven te beschuldigen van opzettelijke veronachtzaming.

Wie, zooals sohrijver dezes, bijna een kwarteeuw Zondagsschoolonderwijs geeft, en uiteraard met honderden gezinnen — óók Geref. — in aanraking komt, weet maar al te goed, dat er een categorie ouders is, die wel degelijk plichtbesef bezit, maar bij wie het uit onkunde en onbekwaamheid nooit tot de daad komt. En ik acht het juist een gevolg van hun plichtsgevoel als deze ouders de Zondagsschool te baat nemen, opdat door dit instituut aan hun kinderen toekomt, wat de ouders-zelve wel willen, maar niet kunnen geven.

Wijlen Dr. J. C. de Moor zeide eens : „Vele ouders (verkeeren) t.o.v. het onderwijs in Gods Woord in bijna hetzelfde geval als t.o.v. het gewone lager onderwijs. Eigenlijk zouden immers alle ouders hun kinderen zelf lezen, schrijven, rekenen enz. moeten leeren, doch wijl zij de bekwaamheid daartoe missen, stellen zij met elkander 'deskundigen aan, die onderwijzers worden genoemd, omdat zij bij uitnemendheid onderwijs geven. Zoo eenigszins stellen we ons ook de verhouding voor van de ouders tot de Zondagsschool, en we denken, dat vele Geref. kinderen meer nut zullen hebben van een goede Zondagsschool, dan van een gebrekkige

Sluiten