Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiscatechisatie.... Het verschil tusschen den Zondagsschoolarbeid en de huiscatechisatie is, dunkt ons, niet zoozeer principieel."

En Ds. J. P. Tazelaar, Redacteur van Jachin's orgaan „De Zondagsschool", schreef in dit blad (Mei 1916) : „Er zijn ouders, wien de gelegenheid er töe inderdaad ontbreekt. Anderen zijn er in het geheel niet bekwaam toe.... Hier te zeggen : de ouders moeten hun plicht doen, is volstrekt vruchteloos, is koude theorie.... Zij (de Zondagsschool) heeft daarbij ruimte te laten voor de gedachte, dat er ook kinderen van Geref. ouders zijn, die wel niet geheel, maar toch voor een aanmerkelijk deel geestelijk verachteren, wijl de ouders door verschillende oorzaken hun dure roeping t.o.v. hun kinderen niet kunnen vervullen. Als nu de Zondagsschool ook tot deze kinderen in liefde zich uitbreidt, wordt daarbij o.i. het rechte standpunt ingenomen."

Er is niets tegen, maar alles vóór te zeggen, dat de ouders het beste voor hun kinderen zoeken, ook als dat beste beter te verkrijgen is op de Zondagsschool dan in het ouderlijk tehuis.

Hiermede reik ik geen vrijbrief uit aan de ouders, om zelf een gemakkelijk leventje te kunnen leiden ; verre vandaar. Maar ik mag evenmin ontkennen, dat vele ouders, juist uit bewogenheid met ihet geestelijk lot hunner kinderen, hen naar de Geref. Zondagsschool zenden.

En ik zou wel eens willen weten op welke gronden men Geref. ouders zou kunnen verbieden, voor hun kinderen gebruik te maken van zulk een kostelijke instelling als de Zondagsschool is.

De ouders hebben zeer zeker de roeping tot huiscatechisatie, maar ze hebben evenzeer de vrijheid, om, bij persoonlijke onbekwaamheid, zich in dit werk te doen bijstaan door het instituut van 'de Zondagsschool.

Toen in 1902 op de 29ste jaarvergadering van „Jachin" door Br. P. Oranje het onderwerp „Huiscatechisatie en Zondagsschool" ingeleid werd, wees hij Jachin's standpunt aldus aan:

3. „Jachin" erkent het recht der ouders, om bij dit werk der opvoeding en onderwijzing gebruik te maken van inrichtingen en

Sluiten