Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De evangelisatie mag van zoovéle vormen en middelen gebruik maken. Maar daarom mag ze toch al die vormen niet uitsluitend voor zichzelf opeischen ?

De evangelisatie mag gebruik maken van de Radio. Ongetwijfeld. Maar moet daarom de Radio uitsluitend in dienst der evangelisatie gesteld worden ? Heeft de Radio geen bestaansrecht voor de Chr. wetenschap, voor de politiek, en zooveel meer ? Wie zou het durven ontkennen!

De evangelisatie mag gebruik maken van Zangkoren. Maar dat beteekent toch niet, dat er op de gansche aarde geen zangkoor meer wezen mag dan alleen als evangelisatiemiddel ? Te dwaas immers om hét te denken !

Zoo mag ook de evangelisatie gebruik maken van de Zondagsschool. Maar ze mag niet de Zondagsschool geheel en alleen voor zich opeischen. Ze heeft geen octrooi op de Zondagsschool. De Zondagsschool is niet het gedeponeerde merk van de evangelisatie, En wie haar het monopolie ervan toekent, is niet geheel van inhaligheid vrij te pleiten.

Bovendien : waar en welke is de norm, die bepalen zou, dat de Zondagsschool niets meer dan- evangelisatiemiddel mag zijn ? Het is een stelling, zeker. Maar wie bewijst de houdbaarheid, de Schriftuurlijkheid van die stelling ?

Neen, laten we ons houden aan wat ons onder Gods bestel door .de historie is overgeleverd ; aan het door „Jachin" ingenomen en: steeds uitgesproken standpunt: De Zondagsschool zij naast evangelisatiemiddel, ook hulpmiddel bij de godsdienstige opvoeding van het kind van Geref. huize.

Versta mij goed. Ik beweer niet, dat dit het juiste standpunt is OMDAT het altijd zoo geweest is; OMDAT het in de historie geworteld is. Het oude is nooit goed, alleen omdat het oud is. Maar we mogen ons evenmin zonder noodzaak van het verledene losmaken. Als Gereformeerden erkennen we toch ook de hand Gods in de geschiedenis ; en het historisch gewordene is er niet gekomen zonder Zijn leiding en (bestiering.

Wie de Zondagsschool geheel en al opeischt voor den evangelisatie-arbeid haalt een streep door de historie der Zondagsschool;

Sluiten