Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de overige kinderen uk onze gezinnen, die wel een beteekenend percentage vormen van de Zondagsschoolbevolking, zijn juist zulke, die door hun, ouders niet, of niet voldoende, onderwezen worden, en voor wie de Zondagsschoolvertelling even nieuw en aantrekkelijk ds als voor de buitenkerkelijke jeugd.

Nu is het wel waar, dat kinderen uit Geref. gezinnen in de gelukkige conditie verkeeren de Chir. ^dagschool te bezoeken (ook hier zijn nog tall van uitzonderingen) én uit dien hoofde Bijbelsch onderwijs ontvangen ; maar sinds de gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs wordt de Chr. dagschool niet uitsluitend meer bevolkt door kinderen uit positief Chr. gezinnen, doch evenzeer door 'kinderen, wier ouders uit bijkomstige overwegingen, die geheel buiten het ChristelijK karakter van het onderwijs liggen, hen op de Chr. school plaatsen. Het is zelfs een (beangstigend verschijnsel geworden, dat de Chr. school steeds minder de school der ouders wordt.

Er gaat van de ontkerstende jeugd, die ook de Chr. school bezoekt, een demoraliseerende invloed uit op de kinderen uit onze gezinnen. Zoover is het reeds gekomen. Maar met dat al ontvangen ook de kinderen uit onchristelijke gezinnen Bijbelsch onderwijs, en zijn ze dus als Zondagsschoolleerldngen evenmin onkundig van de Bijbelsche waarheden als de kinderen uit Geref. gezinnen. En toch zal niemand beweren, dat zulke kinderen geen object voor evangelisatie zouden zijn, alleen om het feit, dat ze toevallig een Chr. dagschool bezoeken. Zou men dus de kinderen uit Geref. gezinnen van de Zondagsschool weren, dan blijft het bezwaar van gemengde bevolking nóg bestaan, omdat naast de Zondagsschoolleerlingen, die de Chr. school bezoeken en dus eenige Bijbelkennis verwierven, er andere 'kinderen, uit soortgelijke gezinnen Zondagsschoolleerlingen zijn, die geen Chr. school bezoeken, en dus van den Bijbel geheel onkundig bleven.

De Chr. dagschool draagt niet een evangeliseerend karakter. Toch wordt ze door kinderen uit wereldsche gezinnen bezocht. En daar, op de Chr. dagschool, is het bezwaar van gemengde bevolking veel grooter, ja, het kan zelfs een gevaar worden voor onze eigen kinderen.

Sluiten