Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen doet ze schade. En het is onze roeping ons af te vragen of er tegenweer is.

Dat de jeugd, de arbeidersjeugd inzonderheid, zooveel belangstelling heeft, dat de Jeugdvereenigingen actief worden, houdt een compliment in voor ons. Wat wij al jaren lang deden, gaan nu anderen ook doen. Wij warende tientallen jaren voor. Maar nu hebben wij de leiding niet alleen meer. Anderen doen het ook en met groot succes. En hun succes dreigt te overschaduwen onzen zegen.

Als wij spreken over de moderne Jeugdbewegingen, zijn er inzonderheid drie, die de aandacht vragen.

I. De Communistische Jeugdarbeid. Deze is, bezien uit het oogpunt der concurrentie-jacht, en daarbij wil ik mij bepalen, de minst ernstige. Het beginsel is doodelijk gevaarlijk, maar concurrentie met onze Zondagsscholen is er weinig, waarom ik op dezen Jeugdarbeid niet breed inga. Dat er weinig concurrentie ons door wordt aangedaan, ligt in de volgende oorzaken: a Het uitgesproken Communistische doel, dat in ons volk

nog weinig bodem vindt; b De ouders der kinderen, die door dezen arbeid bereikt, worden, zijn vijanden van alle religie en zijn daarom ook vijanden der Zondagsschool, waaraan ze hun kinderen niet toevertrouwen; c De vorm, waarin de arbeid verricht wordt, door cursussen en debating-avonden, pakt en lokt de kinderen niet, zoodat inzonderheid de rijpere jeugd er door bereikt wordt. Op zich zelf is het interessant genoeg van de Comm. Jeugdarbeid studie te maken, het ligt buiten het kader van ons onderwerp. Laat mij nog opmerken, dat zelfs de doctrinaire Communisten in hun methode wijziging gaan aanbrengen, zoodat de cursussen niet het een en ai meer zijn. En dat niet, omdat men het voor de Communisten in den dop wat prettiger wil maken, maar door den nood gedrongen, zooals blijkt uit het nu volgend uitknipsel („Het Jonge Volk", 12e Jaargang No. 4):

BETER LAAT DAN NOOIT!

„RUSLAND. De jeugdbeweging en de politiek. Volgens de „Frankfurter Zeitung" seint „OostExpresse" uit Moskou, dat de kommunistiese pers in Rusland de laatste tijd herhaaldelik heeft gewaarschuwd voor overbelasting van de jeugd met politiek werk. Jaroslawski wijdt er in de „Prawda" een

Sluiten