Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„MANNENKOOR „OOSTERZANGLUST". — Daar ik mij terneder zet, om het verslag van het Mannenkoor „Oosterzanglust" weder het levenslicht te laten aanschouwen, bedroefd het mij temeer, dat wij werkelijk niet zijn gegroeit. Hoewel ik de notulen lees van mijn afgetreden voorgangers, waarin cijfers worden genoemd van 45 leden, is dit aantal toch niet groot te noemen, daar wij een vereeniging achter ons hebben staan van circa 1700 leden, waarop wij al verschillende malen hebben gebaseerd, maar zonder resultaat, en ik herhaal, dit is bedroevend."

Mijn overzicht van het Speeltuinwerk, al is het verre van volledig, mag niet langer worden. Ik kom tot een korte critiek.

Groote waardeering allereerst voor wat deze arbeiders, mannen en vrouwen, doen voor de kinderen.

Wat een opoffering van tijd en geld door hen, die den harden strijd des levens kennen!

Maar deze beweging, die neutraal wil zijn en vaak in handen van Socialisten is, zoodat alles, wat naar het Christelijke zweemt, b.v. in de liederen, die gezongen worden, dadelijk op critiek stuit (ik hoorde daarvan het een en ander) stuit op onoverkomelijke bezwaren bij ons. De Zondag vooral wordt geheel voor spel en muziek en tochtjes naar buiten en tuinfeesten opgeëischt. En nu wil ik geen bezwaren gaan zoeken, maar citeer uit het Jaarverslag 1922 Oosterspeeltuin een paar regels, die genoeg zeggen. Het bevat de werkzaamheden van een onderafdéeUng, die zorgen moet voor kinderfeesten, tentoonstellingen, uitvoeringen en concerten:

„BUREAU D. — Dit bureau is samengesteld uit de volgende personen: C. van Stek, voorzitter, Mej. Kreuger, secretaresse en Remmers, penningmeester, bijgestaan door Mej. v. Stek en de heer Kroonenberg.

Zij organiseerde in 1922, 26 Tuinconcerten en 2 Uitvoeringen in Salvatori voor de Mondaccordeonclub en voor de Kinderzangkoren. Met 800 kinderen werd een Tuinfeest gegeven en met 700 kinderen werd een dagje aan Wijk aan Zee doorgebracht.

Ruim 1500 kinderen namen deel aan het St. Nicolaasfeest en 3 maal werd in Carré een Tooneelvoorstelling gegeven. Ongeveer 600* kinderen namen deel aan het bezoek in de Hollandia

Sluiten