Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor hare Dienaren heeft. Doen ouders en opzieners hun plicht, gelijk het behoort, dan is de Zondagsschool overbodig. Ook in deze redeneering ligt veel waars. Wij stemmen zelfs van harte de stellingen toe, doch betwijfelen wel, of de conclusie deugt. Vooreerst zij opgemerkt, dat bij den officieelen arbeid door ouders en opzieners, alle andere arbeid aan het zaad der Gemeente niet buitengesloten behoeft te worden; als namelijk die arbeid geen eigenwillige of willekeurige is, maar geschiedt onder toezicht en leiding van den Kerkeraad. Wij althans meenen, dat heel de Kerk mobiel verklaard moet worden, en dat, nevens en in verband met den arbeid door de ambtsbroeders, ook andere leden der Gemeente mogen meewerken aan den opbouw van het Lichaam van Christus. Het komt ons niet gewenscht voor, al de werkkrachten, buiten de ambten, werkeloos te laten liggen. Bovendien vergete men niet, dat hetgeen gewenscht is, niet altijd aanwezig is. En daarmee dienen wij te rekenen, willen wij niet op zeer onpraktische wijze in theorieën opgaan. De ouders behoorden des Zondags hunne kinderen nuttig en leerrijk bezig te houden. Doch waar geschiedt dat werkelijk? En hoe vele ouders missen inderdaad ook de bekwaamheid, hunne kinderen des Zondags in huis te catechiseeren! Zij nemen hunne kinderen mee naar de Kerk, en zenden ze naar de Catechisatie zeker! Geen Zondagsschool mag hen daarvan terughouden. Maar dat behoeft ook niet. En dan vragen we u: als het kerkgaan en het catechiseeren er niet door tegengewerkt wordt, is het dan in strijd met het Genadeverbond, wanneer de kinderen des Verbonds, ook op de Zondagsschool, op eene voor de kinderen bevatbare wijze worden onderwezen in de leer des heils? Is het misschien beter, dat zij dien tijd op straat doorbrengen ? De ervaring heeft mij geleerd, dat verreweg de meeste ouders, die hunne kinderen niet naar de Zondagsschool zenden, hen in huis nog veel minder onderwijzen en zelfs oók nalatig zijn in de betrachting van het „laten onderwijzen" door den Dienaar des Woords ; en dat zoowel des Zondags wat de Kerk aangaat, als in de week, wat de Catechisaties betreft.

Nu gelooven wij bovendien ook niet, dat de leer van het Genadeverbond meebrengt, dat wij alle menschen, grooten en kleinen, die formeel niet tot ééne der Gereformeerde kerken behooren, links móeten laten liggen. Als goede Gereformeerde Christenen bidden wij om de komst van 'sHeeren Koninkrijk en om de uitbreiding der plaatselijke kerk. Doch dan moeten we niet alleen bidden, maar ook werken.

Sluiten