Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaderd. Wij spreken dus beter van eene meer zuivere geïnstitueerde kerk, dan van eene zuivere, volmaakte kerk, slechts bestaande uit louter reinen.

Neemt nu de gereformeerde kerken, die wij houden voor de meest zuivere, naar den woorde Gods geïnstitueerd en geregeerd. Die kerken hebben kleine kinderen, die wij. het zaad der kerk noemen en die bondelingen zijn. Die kinderen moeten onderwezen worden in de „Voorzeide leer" om, als lidmaten der gemeente gedoopt, onder den zegen des Heeren tot mondige, zelfbewuste, oprechte leden verder opgekweekt te worden. Aan dat zaad wordt ambtelijk gearbeid. De eerste plicht ligt voor rekening van de ouders, die daarvoor bij den Doop hun „ja" voor Gods aangezicht, in het midden der gemeente uitgesproken hebben.

Nu nemen wij de Zondagsschool als een hulpmiddel voor die ouders, om aan hunne doopsbelofte te voldoen. Hebben zij dat hulpmiddel niet noodig, welnu dan passeeren zij de Zondagsschool. Maar dan moet het ook vaststaan, dat de ouders zeiven op Zondag in huis onderwijzen; noemt dat huiscatechisatie. Op den naam komt het niet aan, al noemde men het Zondagsschool in huis. De meesten hebben echter wel behoefte aan zulk een hulpmiddel. En wat is dan voor zulke ouders de Zondagsschool ? Een „laten onderwijzen" in de leer van het Genadeverbond. Nu wil dat toch zeker niet zeggen: een onderwijzen in het dogma van die leer, zonder meer. Het beteekent veeleer een bekendmaken, op eene voor kinderen vatbare wijze, met den Middelaar des Verbonds, Jezus Christus; met de bedeelingen des Verbonds onder Oud en Nieuw Testament; met de beloften des Verbonds, en met de verplichtingen, aan dat Verbond verbonden.

Het is dus eene eenvoudige, opgewekte, leerrijke onderwijzing

uit de H. Schrift. Maar — en hier dient nadruk op gelegd

om de kinderen des Verbonds te doen verstaan, wie zij zijn en behooren te wezen. Het is dus niet maar, om hen op de Zondagsschool een mooi verhaaltje te vertellen en eenige oogenblikken aangenaam bezig te houden, maar om hun duidelijk te maken de liefde Gods, de genade van onzen Heere Jezus Christus en de werkingen des H. Geestes, opdat zij den Drieeenigen Verbondsgod recht mogen leeren kennen, van harte liefhebben en aanhangen met heel hun hart en in heel hun leven. Zóo krijgt de Zondagsschool grootere beteekenis.

Nu kan de vraag opkomen, of de Zondagsschool alleen als hulpmiddel aangeboden wordt aan het zaad der gemeente?

Sluiten