Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Toen Jachins Bestuur ons uitnoodigde op de Algemeene Vergadering een referaat te houden over de vraag:

„Welke is de beste ivijee, om de leerlingen, die boven de Zondagsschooljaren gijn gekomen, verder te bearbeiden ?"

vond dit aanstonds weerklank in ons hart. Deze gedachte werd in zeer beknopten vorm door ons besproken op het Congres voor Gereformeerde Evangelisatie. Uiteraard kon dat toen slechts in ruwe omtrekken, met enkele potloodstrepen geschieden, 't Was slechts een klein schetsje, dat wij daarbij gaven. Meer niet. Een schilder zal echter steeds begeeren, de ontwerpjes, die hij in zijn schetsboekje heeft, nader uit te werken, opdat hetgeen hij met enkele stippels en lijnen aangaf, in vaste omtrekken kome en door toon en gloed van kleur tot krachtiger uitdrukking gebracht worde. Zoo gaat het thans ook ons eenigszins. Wij zijn daarom het Bestuur dankbaar voor de gelegenheid ons geboden, deze materie nader aan de orde te stellen.

Wijl het probleem, dat ons hier bezighoudt, zeer moeilijk is, en de oplossing ervan op verschillende wijzen wèl beproefd, maar nog geenszins gevonden werd, pleiten wij op welwillende beoordeeling van hetgeen wij daarover in 't midden wenschen te brengen.

Sluiten