Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zuiverenden invloed. Een kind, 't welk gedurig wordt voorgehouden, dat vloeken, vechten en sabbatschennis groote zonden zijn, wordt voor een hoogere levensopvatting geplaatst, en ondergaat daardoor, veelal nog onbewust, een opheffenden invloed. Zijn leven wordt onwillekeurig tot een hooger peil opgevoerd.

.. . Tweeërlei is daarom de zegen, die van den vande^arbeid^r arDeW der Zondagsschool uitgaat. Vele kinderen, Zondagsschool. die in diepe onkunde geestelijk geheel dreigen weg te kwijnen, zijn door het onderwijs, dat aan het jeugdige hart werd geheiligd, geleid tot het kruis van Christus, tot erkentenis van zonde en tot ervaring van Gods genade en werden uit de woestijn van het ongeloof overgebracht in den hof van 's Heeren Kerk. Dit is de hoogste, degewenschte vrucht.

Doch er is, gelijk wij zooeven zeiden, ook nog een andere vrucht op dezen arbeid. Wel veel lager staand, maar desniettemin van zeer groote beteekenis.

De Zondagsschool is voor velen, die in de laagste, geestelijk ten eenenmale verwilderde kringen des volks leven, een cu^tiveerende, een beschavende macht. De kennis der goddelijke waarheden scherpt het geweten én verhoogt het levensmilieu.

Door deze wordt in de drie maten meels een zuurdeesem gelegd, welke dóórtrekt en invloed oefent op alle betrekkingen van het leven. Het Woord Gods wijst ons niet alleen den weg naar den hemel, maar houdt ons ook voor, hoe wij ons in alle verhoudingen van het aardsche leven hebben te gedragen.

Daardoor nu is de Zondagsschool — het staat met gouden letters in haar schoone historie geschreven — een bewarende macht tegen het verdervend geweld der zonde. Zij werpt een dam op tegen den stroom der revolutie, is een bolwerk tegen het ongeloof, een macht tegen de al voortgaande ontkerstening. Die beschavende en bewarende invloed mag echter het hoofddoel van dezen arbeid niet zijn. Wij brengen allereerst het evangelie. Doch het evangelie bevat cultiveerende factoren, die eenerzijds opheffen en verhoogen, andererzijds een gevoel van onbevredigdheid en teleurstelling nalaten, en op lateren leeftijd, als allerlei nood en ellende op den mensch aankomen, met kracht het onderwijs der jeugd in herinnering brengen. Zoo hebben wij in een ziekenhuis een moeder ontmoet, die weken aaneen ernstig krank was. Toen wij met haar in gesprek kwamen, bleek ons, dat zij op de Zondagsschool had gegaan. Bij het

Sluiten