Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewenscht, dat door de Zondagsschoolcommissies aan de leiders der Vervolgklas de namen worden opgegeven van de leerlingen, die heengaan. In de tweede plaats is het zeer aan te bevelen, gelijk in sommige groote steden geschiedt, aan de vertrekkende leerlingen een brief mede te geven voor hun ouders, waarin dezen worden opgewekt-en vermaand, hun kinderen naar de Vervolgklas te zenden, waarvan duidelijk het adres vermeld wordt.

Zoodoende kan door de leiders der Vervolgklas controle worden geoefend, en kunnen degenen, die achterblijven, worden opgevischt. Ook bepale men zich ten aanzien van het opnemen van leerlingen niet tot degenen, die pas de Zondagsschool verlieten. Neen, van de zeer groote massa, die de Zondagsschoorjaten te boven gekomen zijn, moeten zoovelen, als men nog bereiken kan, worden nagegaan. Gelijk er in de Zondagsschool een commissie is, die er op uitgaat, om kinderen op de Zondagsschool te brengen, zoo behooren er ook bij de Vervolgklas broeders te zijn, om de weer afgedwaalden te zoeken. Hier is een wijd veld van teederen, maar zeer moeilijken arbeid. Voorts zegge men tot de leerlingen, die uit zich zelf zijn gekomen, dat zij kameraden en kennissen mogen medebrengen. Zoo zal het ongetwijfeld aan leerlingen voor de klassen niet ontbreken. Wij denken, dat men eer over te grooten toevloed, dan over te weinig deelneming bekommerd zal zijn. En deze bekommering is waarlijk niet ongegrond. Want het zijn vogels van zeer verschillenden snavel en gansch verscheiden pluimage, die hier tot de vensters komen gevlogen.

De Vervolgklas zal een wijd veld vinden, doch vol steenen en vol distels, waar, èèr het zaaien beginnen kan, het ploegijzer en de eg ter dege in het werk gesteld moeten worden

IV.

De plaats, welke deze Vervolgklassen innemen, en het doel, dat zij beoogen, beslissen over de stof, die er behandeld moet worden, en over de methode, daarbij te volgen.

De vierde stelling handelt over de leerstof dezer samenkomsten en over de methode, daarbij te volgen.

Wij hebben hier te doen met een materieël en Leerstof voor de een formeel vraagstuk. Beide worden beheerscht Vervolgklas. <Joor de plaats, welke de Vervolgklassen innemen, en door het doel, dat zij beoogen. De Vervolgklas komt n a de Zondagsschool; zij wil allereerst

Sluiten