Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfwerkzaamheid worden geprikkeld. De Vervolgklas houde het midden tusschen een school en een vereeniging. Men late de leerlingen zooveel mogelijk medewerken aan de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden. In het zelfwerken en samenwerken der leerlingen ligt een opzettelijk gewild element. Daardoor wordt in hen een gepast gevoel van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkeld. Een te schoolsche inrichting zou zeker groote schade doen aan den bloei der Vervolgklas. De leerlingen moeten onder gezag staan en toch een zekere mate van vrijheid hebben. Zij moeten onderwezen worden en tegelijk zich zelf oefenen. De leider behoort er naar te staan, de samenkomst zoo gezellig en zoo ongedwongen mogelijk te doen zijn. Toch mag bij al wat verricht wordt, de leiding niet ontbreken, opdat stuur en steun worde geboden. Ons dunkt: als i e t s moeiijk is, dan is het de juiste toepassing der rechte methode in den arbeid op de Vervolgklasse.

V.

Het Gereformeerd karakter dezer Vervolgklassen moet bovenal uitkomen in het teeder gebruiken van en het onwrikbaar vasthouden aan de Heilige Schrift als den onfeilbaren regel voor geloof en leven.

De vijfde stelling legt den nadruk op het Gereformeerde karakter en wijst aan, waarin dit boven alles moet uitkomen. Gereformeerd wil zeggen, dat ook deze stichting staat op den bodem der Heilige Schrift, naar de verklaring der Gereformeerde Kerken, welke zij in haar belijdenis hebben uitgesproken

Velen zien het belang er niet van in, dat ook Waarom Gerefor- de Zondagsschool en in casu de Vervolgklas meerd? op Gereformeerden grondslag rust. Is het niet

genoeg, dat deze stichtingen rusten op den bodem der Heilige Schrift ? Waarom moeten die Gereformeerde beginselen zich ook al laten gelden bij het onderwijs aan de jeugd ?

Ons antwoord is : om zeer ernstige redenen. De Zondagsschool en de Vervolgklas arbeiden inzonderheid aan kinderen, die geboren zijn in de wildernis van het ongeloof. Haar ideaal is, deze kinderen uit den dorren en steenachtigen bodem over te planten in den sappigen, malschen bodem van het Woord Gods. Hier is dus een verandering van het levensmilieu. Zulk een zeer

Sluiten