Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het midden hebben gebracht heeft gevolgd, voelde telkens, dat hier, menschelijkerwijze gesproken, alles afhangt van de leiding. Hij kon daarbij de vraag moeilijk bedwingen: Wie is tot dezen hoogst moeilijken arbeid bekwaam? En het antwoord moet luiden: hij alleen, die, in het besef van zijn onvermogen, hulp zoekt bij Hem, die gezegd heeft: „Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van Mij begeere, die mildelijk geeft en niet verwijt."

Wie als leider van een Vervolgklas optreden De persoonlijkheid zal, moet de eischen, die hij bij zijn wérk aan van den leider. de leerlingen stelt, allereerst met nauwgezetheid

toepassen op zich zelf. Hij moet staan in het geloof, met heiligen ijver bezield, om voor dat geloof te strijden. Hij heeft te bidden om de zalving des Heiligen Geestes, opdat door zijn woord en wandel en van heel zijn levensuiting een Christelijke invloed uitga. De persoonlijkheid van den leider is voor de leerlingen van de grootste beteekenis. Met volle toewijding heeft hij dezen arbeid te vervullen, dien wij gaarne vergelijken bij het werk van den beeldhouwer, als hij schoone figuren beitelt uit ruwe blokken onbehouwen marmer.

Hij heeft jonge menschen los te maken "van De moeilijke, doch levensverhoudingen en levenservaringen, waarden0iefderaak aan zij door afkomst en geboorte verbonden zijn;

te bevrijden van denkbeeldöp en gewoonten, „van huis uit" hun eigen en hen van de zondige levensbeschouwing hunner ouders te richten tot den dienst Gods en tot zijn Woord. Dat is een heilige taak, die niet dan met groot geduld en juisten tact kan worden ondernomen. Groot en grootsch is het, zulke jonge menschen los te wikkelen uit de onnatuurlijke en zwarte windselen eener jammerlijke verwaarloozing. Daar is leiding noodig, die niet forceert, een teedere en toch krachtige invloed, een medeleven en inleven, dat machtige zelfverloochening vraagt. Uitermate moeilijk is het voorzeker. Maar tot dit alles wil hem Christus sterken, in wiens dienst hij staat en wiens voetspoor hij van verre wenscht te volgen.

Het is o. i. noodzakelijk, dat de leiding der DeleidingderVer- Vervolgklas ruste in"één hand. Natuurlijk in de I?gh^HrUSte ,n hand van een zelfstandig en gerijpt belij-

een nana. ^ ^ toegerust met üefdetotde

jeugd, tact hebbend om met hen om te gaan, teneinde door

Sluiten