Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprake zijn. Wilde men hem toch, dan zou dit tot onderdrukking van andersdenkenden voeren, een handeling, welke Christenen niet past.

Een Christelijke staat bergt bovendien altijd zeer ernstige gevaren in zich. Men zou er immers licht toe kunnen komen om de handelingen en regelingen van zulk een staat uiteraard als Christelijk te beschouwen, een gevaar, dat in zekeren zin „Christelijke" staten als Engeland en Zweden loopen, dat het Oostenrijk van voor den Anschluss in ernstige mate geloopen heeft, een gevaar dat zeker ook Nederland loopt, voorzoover ook hier al te zeer de vaan van het Christen-zijn van ministers en van de meerderheid van het parlement gezwaaid wordt. Het is uitstekend als de overheidspersonen zich ook bij hun staatsbeleid door Christelijke beginselen willen laten leiden en vooral negatief, zich krachtens het Christen zijn van allerlei actie en opvatting laten weerhouden, maar het is beter de eventueele goede vruchten voor zich zelf te laten spreken, dan allerlei als Christelijk werk aan te prijzen, waaronder altijd veel schuilt dat dien naam in geen enkel opzicht verdragen kan. Zoo meen ik bijv., dat een werkelijk Christelijke regeling van het echtscheidingsrecht in Nederland niet te vinden is. De beste regeling zal gemaakt moeten worden, Christelijk, zelfs in den hier voortdurend gebruikten flauwen zin, is zij nooit. Een Christelijken staat veronderstelt ook artikel 36 van de Nederlandsche geloofsbelijdenis. Ware de belijdenis voortdurend herzien en niet verstard, zooals in ieder geval op dit punt thans, dan zou stellig het artikel in de belijdenis van de Nederlandsch Hervormde Kerk over den staat uitgangspunt van deze verhandeling zijn geweest, immers daar zou een voor ons zeer gezaghebbend woord van de kerk over de overheid gesproken zijn. Thans is dit niet meer zoo, maar toch moet de noodige aandacht aan artikel 36 gewijd worden, al ware het alleen, omdat het toch deel uitmaakt van de krachtens de reglementen van de Hervormde Kerk voor haar geldende be-

Sluiten