Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijdenis, en in het bijzonder, omdat artikel 56 in den allerlaatsten tijd bij de behandeling van de reorganisatievoorstellen van de Ned. Herv. Kerk soms naar voren is geschoven. Ik citeer het daarom in zijn geheel en plaats tusschen aanhaalteekens de woorden, die door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1905 zijn geschrapt.

Van het Ambt der overheid.

Wij gelooven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menschehjken geslachts, Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der menschen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de menschen toega. Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven tot straffe der boozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te houden aan den Heiligen Kerkedienst; „om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen," en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in zijn Woord gebiedt. Voorts een ieder, van wat qualiteit, conditie of staat hij zij, is schuldig, zich den Overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eere en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in hunne gebedent opdat hen de Heere stieren wille in alle hunne wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle Godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de Wederdoopers en andere oproerige menschen, en

Sluiten