Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zang:

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen.

Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoog sten bijstand wacht!

Mijn hulp is van den Heer alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep en sinds bewaarde.

De Heer zal u steeds gadeslaan,

Opdat Hij in gevaar

Uw ziel voor ramp bewaar'I

De Heer, 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Ps. 121. O. N. Z. 16.

L: Jezus sprak: Weest niet. bezorgd voor uw leven, wat gij eten of wat gij drinken zult, of voor uw lichaam, waarmee ge u Meden zult. Is niet het leven meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding?

J.: Aanschouwt de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien of maaien of in schuren verzamelen en nochtans door uw hem eisen Vader worden gevoed.

L: Gaat gij hen niet verre te boven? — Wie van u kan met bezorgd te zijn aan zijn levensweg één el toevoegen? En waarom maakt gij u bezorgd over kleding? Leert van de leliën des velds, hoe zij groeien: zij zwoegen niet en spinnen niet en ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn luister niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds dat Reden groeit en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veeleer kleden, gij kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd en zegt niet: wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden ?

J.j Want dat alles streven de heidenen na; uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

L: Maar zoekt eerst zijn koningsschap en de gerechtigheid, die daartoe behoort en dat alles zal u als een toegift geschonken worden.

Zang:

Beveel gerust uw wegen. Al wat u 't harte deert. Der trouwe hoed' en zegen Van Hem, die 't al regeert) i vj Die wolken, lucht en winden Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel wegen vinden,

Waarlangs uw voet kan gaan. Gez. 273.

Li Werpt uw zorgen op den Heer, Hij zal u behoeden.

Sluiten