Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L: Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in elk opzicht door gebed en smeking bekend worden bij God. Dit is het vrijmoedig vertrouwen, dat wij op God stellen:

J.: dat, wanneer wij iets vragen volgens zijn wil, Hij naar ons luistert.

L: En wanneer gij bidt, vergeeft al wat ge tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeve.

J.: Heer, leer ons bidden)

L: Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op aarde.

1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren,

L: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want U is het koninkrijk én de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Zang: Amen, amen, amenl O.N.Z. 118.

10. OOTMOED.

Leider: Tot U hef ik mijn ogen op, die in den hemel troont. Gelijk de ogen der knechten zijn op de hand huns heren en de ogen der dienstmaagd op de hand harer vrouwe, zo zijn onze ogen op den neer onzen God, opdat Hij ons genadig zijl

Zang:

Vergeefs op eigen kracht vertrouwd, Wanneer God zelf het huis niet bouwt; Sterk ons als onze moed verflauwt.

Jz. 134.

L: Te dier ure kwamen de discipelen tot Jezus en vraagden: Wie is wel de voornaamste in het koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot zich, plaatste het in hun midden en zeide: „Voorwaar Ik zeg u, indien gij niet verandert en wordt als de kinderen, zo kunt gij zeker met ingaan in het koninkrijk der hemelen."

Jeugd: Al wie zich dan verootmoedigen zal als een kind, die is de

voornaamste in het koninkrijk der hemelen. L.: Gij weet, dat de regeerders der volken hen overheersen en de

groten hen ten onder houden.

Alzo is het onder u niet, doch zo wie onder u groot wil worden, die zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil wezen, die zal uw slaaf zijn.

Sluiten