Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Li Laat u ook aanreiken den helm des behouds en het zwaard des Geestes — dat is het woord Gods — onder louter bidden en smeken.

J.i Bidt ten allen tijde in den geest.

Zang:

Wie tot aan het einde volhardt, \ .. krijgt de kroon des levens ) b,ï

krijgt de kroon des levens.

Laud. 76. Jz. 137.

15. GOD IS EEN GOD VAN VREDE.

Leider: Komt allen, gij volken, verneemt, gij aarde en wat haar verYïl,'Ld?,.Heer tree* al* getuige tegen u op, de Heer vanuit zi|n heiligen tempel.

Zang.-

O, Heer wij buigen voor U neer. Kom, vrede Gods, opdat ons hart Vergeef ons onze schuld. AH' angst en zorg verliez'!

Geef, Vader, ons uw vrede weer, Kom, heilig de verborgen smart, Updat ons hart U prqzen leer. Opdat ons leven, nu verward. Van eerbied meer vervuld. Uw vrede en schoonheid kiez'!

Laud. 25. Jz. 136.

L.: Ziet uw koning komt tot u, rechtvaardig is Hij, een redder der verdrukten. Hij spreekt tot de volkeren van vrede en zijn heerschappii zal zi|n van zee tot zee en van den stroom tot de einden der aarde. Hij zal richten tussen de natiën, rechtspreken tussen verre volkeren. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot sikkelen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en de knigsdienst zullen zij niet meer leren.

Jeugd: En zij zullen veilig wonen, want Hij zal groot zijn tot aan de

einden der aarde. L.: Dat zal het heil zijnl

Sluiten