Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zang:

Het daget in het Oosten Het licht schijnt overal, Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijkstn Voor d' eeuwenlang* nacht; Een nieuwe dag gaat prijken Mét ongekende pracht.

Het daget in het Oosten, Het licht schijnt overall Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal.

O. N. Z. 62b.

Li Jezus zeide: „Meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten voor ongeldig te verklaren; niet om ongeldig te verklaren ben ik gekomen. Maar om tot vervulling te brengen. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: Uw naaste zult gij liefhebben en uw vijand zult gij haten, maar IK zeg u:

J.: Hebt uw vijanden lief, bidt voor hen die u vervolgen, opdat gij u kinderen moogt betonen van uw Vader, die in de hemelen is.

Li Want indien gij lief hebt, die u liefhebben, welk loon hebt gij? Want Eén is uw meester en wij zijn allen broeders, Eén is uw Vader, die in de hemelen is."

J.i Zalig zijn de vredebrengers, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Lt Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, in mensen een welbehagen 1

Zang:

O Vredevorst, Gij kunt gebieden Den vrede op aard' en in mijn ziel. Doe eiken zondaar tot U vlieden, Dat al wat ademt voor U kniel'I Dit zal de God des heils bewerken: Hij zal den zetel, u bereid. Met recht en met gerechte sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

Gez. 229.

Sluiten