Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen taak voor de school" „Colleeteeren doet de Kerk"

„Geeft by een zeer gemengde bevolking, behoorend tot onderscheidene kerkformaties, aanleiding tot wrijving"

In de meeste gevallen wordt gecollecteerd voor een bepaalde Zending, terwy'1 er ook scholen zijn, die de opbrengst verdeelen onder Samenw. Corporaties, Geref. Kerken, Suriname, Jodenzending, Java-Comité. Voorts zijn er enkele, die collecteeren voor het Chr. Inlandsch onderwijs, meest op een bepaald terrein, voor de Medische Zending, voor In- en Uitwendige Zending, voor Armenische Christenen en ook een enkele voor den arbeid in Baltisch Rusland.

Eén Hoofd schrijft: „Collecteeren voor de Zending vind ik wat vaag. Graag deed ik het voor een speciaal doel. Kunt U me in dezen raad geven?"

5 Hebt u naar aanleiding van deze enquête nog opmerkingen of wenschen?

Op deze vraag zyn verscheidene antwoorden gegeven, suggesties gedaan of opmerkingen gemaakt, die we hieronder in het kort zullen weergeven:

34 Hoofden van scholen vragen naar geschikte handleidingen, uitgebreid leerplan, verhalen voor den onderwijzer, Wielemaker bijgewerkt tot op dezen tijd of Wielemaker beknopter, zonder verwijzing naar al die bronnen.

Ook een Hoofd van een Muloschool en het Hoofd van een Meisjesschool vraagt geschikte bronnen, de laatste inzonderheid een geschikt leerboek, grootendeels handelend over de Zending in Oost- en West-Indië en waarin verder aandacht wordt besteed aan groote Zendingsmannen en vrouwen, met veel kaartjes, niet te veel portretten en andere illustraties, die van secundair belang worden geacht.

Op 26 lysten wordt gevraagd naar geschikte lectuur voor kinderen, niet alleen voor de klassebibfiotheek, maar ook als klassikaal leesboek, niet te zwaar, niet te uitgebreid, maar in den juisten kindertoon. Verder een geregelde opgave van wat in die rubriek verschijnt en met den wensch, dat die lectuur liefst goedkoop moet zijn.

Nog enkele anderen vragen om speciale Zendingsleerboeken, liefst eenvoudig en overzichtelijk.

Eén hoofd schrijft: „De resultaten van deze enquête lijken me weinig vruchtdragend, doch ik kan me vergissen". Dat niet allen zoo somber gestemd zyn, blijkt wel hieruit, dat

Sluiten