Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in huis te doen. Neen, in dit opzicht aan handen en voeten gebonden als een zendeling is er niet een.

Ons kind is nu te Siantar in huis bij lieve, zeer hoogstaande menschen, en we danken er God voor, maar over een maand gaat deze familie w. s. met verlof en moet onze Maria weer verhuizen, en komt dan weer in huis bij een andere hoogstaande familie (ook pro Deo), waarvan de heer des huizes me al direct, en terecht, onomwonden meedeelde: .Kijk eens; mijnheer van Eelen, dat kan wel voor een korten tijd, maar voor eenige maanden confenieert ons dat niet" Waarop ik direct moest antwoorden: „Zeker, mijnheer, U hebt gelijk, volkomen gelijk, 't gezin is de meest intieme kring, die men zich kan denken, daar hooren geen vreemde elementen in te komen, zelfs geen kind. Maar bij God, mijnheer, U moest m'n kind ook niet in huis noodig hebben, U moest m'n kind niet opvoeden, dat hooren wijzelf, de ouders, te doen." Zoo moeten wij, mijne HH.. nog „als 't U belieft", en „dankje" spelen en ons kind op den koop toe weggeven. We kunnen nog niet eens met 't groote eergevoel rondloopen, dat we dan tenminste finantieel onze eigen kinderen geheel voor onze rekening hebben. Want wanneer straks, na eenige maanden, een zekere familie uit Holland van verlof terugkeert, die dan weer onze Maria in huis zal nemen, dan willen die menschen maar de helft hebben van 't geen er hier voor staat, n.1. / 100.—, ze zijn dan tevreden met f 50.— per maand, en dan moeten we heel dankbaar zijn en zeggen, dat we 't heel goed treffen, en dan moeten we toch nog bij elkaar voor ons ééne kind per maand uitgeven / 50.— kostgeld en f 13— schoolgeld en, zegt nu maar, f 12.— kleed- en reisgeld, wat zeker niet te hoog is, en 't kind kost ons minstens f 75.— per maand of f 900— per jaar, terwijl we de eerste drie jaar slechts f 50 — per jaar voor haar ontvangen. En als U dan weet, dat ons tractement ƒ 275.— per maand bedraagt, waarvan we / 75.— aan personeel moeten uitgeven, omdat we anders hier vlak bij al de melaat-

Sluiten