Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant, om doop en Avondmaal zelfstandig te bedienen. Een heerlijke taak voor U, mijn geachte leermeesters, oud-rectoren van de Ned. Zend. School, thans allen kerkelijk hoogleeraar, Prof. Dr. van Nes, Prof. Dr. van Veldhuizen, Prof. Dr. Brouwer, om de Heeren van de Synode op dit punt te bekeeren, te overtuigen. 'Efrwat zou het kerkelijk leven in Holland zelf er een wol bij spinnen en wat zou de Zending er door opleven. Ik voorspel U: geen tekorten meer, maar Zendingsliefde tot in 't kleinste gehucht Op 't arbeidsveld in Indië in hoofdzaak jonge, krachtige menschen, geen bejaarde zendelingen meer, die U met hun kindergelden 't dubbele kosten van een jong zendeling, terwijl ze met hun gedachten en met hun vrouw voor 7/8 leven in Holland bij hun kinderen; een harde waarheid, iets, wat deze door mij zoo hooggeschatte BB. en ZZ. me niet zulten toegeven, dan alleen tftsschen 12 en 1 uur 's nachts, wanneer de pijniging over 't lot van hun kroost hen de slaap doet wijken. En in Holland, geen correspondenten, die 't zendingsleven uit blaadjes en tijdschriften moeten leeren kennen, maar binnen 10 jaar over ons heele land verspreid, jonge ZENr ELING-PREDIKANTEN, die spreken uit de volheid hunner ervaring, en 't zal geld regenen voor de Zending, 't zal liefdegiften stroomen naar Oegstgeest en andere zendingshuizen. De thans zoo financieel ontwrichte zending zal er door in 't lood komen. Mijne HH., ik zie niets dan voordeden, zoowel voor Indië als voor Holland, geestelijke voordeden en financieele voordeden. En dan, bij 't aanvaarden van een predikantsplaats geen kindergelden meer van Uwentwege, maar den strijd gestreden met zoovele predikanten in andere gemeenten met kleine tractementen. Wellicht kunnen we dan ook op dat gebied in 't predikantencorps nog een zeer dankbaar geluid doen hooren. Want als Zendeling leert men wel „aanpakken".

-Maar", zoo zult U als zendingsdt-skundigen te berde brengen, „waar komen dan onze bezadigde, oudere zendelingen vandaan, de bijbelvertalers, degenen, die

Sluiten