Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus, op tot den heiligen strijd voor deze idealen. Broeders en zusters, strgdt voor vrijheid naar den wil Gods, voor de ware vrijheid. Strgdt voor gelijkheid, d.i. tegen alle onrechtvaardige bevoorreohting, strijdt voor broederschap, strndt voor ontwapening. Gg moogt u van deze idealen niet met een dooddoener afmaken, en ik zeg u, wanneer wg ze niet schrijven op onze kerken hier in Nederland, d.w.z. als onze kerken ze hier niet uitleven, dan zal God misschien ook in ons land, tot onze eeuwige schande, de revolutie roepen, om ze daar te plaatsen, omdat wij het niet wilden doen.

Maar hoe moet die strijd zgn? Ik gaf er u eigenlijk reeds antwoord op toen ik u opriep tot een heiligen strijd. Voeren de revolutionaire bewegingen een heiligen strijd?

Ik weet dat ik iets duidelijker zgn moet, als ik het woord revolutie gebruik. Daar onder is niet altijd het zelfde te verstaan. Revolutie kan zgn een krachtig en welbewust voorbereide overgang van den eenen staatsvorm in den anderen. Zij kan zgn het plotselinge maar heilzame ineenstorten van een staatsinstituut, dat onrechtvaardig en innerlijk verrot, niet langer blgven kon en moest ondergaan, terwijl op deze ineenstorting is gerekend en door kalme, bekwame menschen met het oog daarop maatregelen zgn getroffen. Zulk een omkeer is misschien nog minder revolutie, dan wel snelle evolutie, door sommige omstandigheden buitengewoon verhaast. Ik geloof, dat we tot dit soort revoluties, als ik ze zoo noemen mag, ook die moeten rekenen, welke zich in November van 't vorige jaar in Duitschland afspeelde, als zg althans nog geen droevigen nasleep krijgt. Maar daar is ook een ander revolutiebegrip — daaraan denken we tegenwoordig vooral als we van revolutie spreken — en dat is 't geen we kennen onder den naam Spartacisme en Bolsjewisme, twee woorden die ik bier maar dooreen gebruik, omdat de praktijk ons heeft geleerd, dat het verschil niet al te groot is. En dat is 't verlangen, de woeste wil

Sluiten