Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JACHINS ROOSTER.

Jachins Rooster is tegelijkertijd Jachins troetelkind en Jachins smartekind.

Jachins troetelkind. Ik zal u niet ophouden met een lang historisch betoog. Maar twee dingen moet ik toch vermelden.

Het eerste is, dat „Jachin" een Rooster of Kalender heeft uitgegeven, zoolang als het bestaat. Op bl. 41 van het veel te weinig gekende, in 1911 verschenen, Gedenkboek lezen wij:

Het eerste levensteeken, dat naar buiten openbaar werd, was het verschijnen van den Zondagsschoolkalender, die voor den prijs van 4 cent algemeen verkrijgbaar werd gesteld. Neemt men in aanmerking, dat „Jachin" pas in November opgericht werd, dan baart het zeker verwondering, dat het Bestuur zóó spoedig met een kalender gereed was.

Ik mag den Rooster Jachins troetelkind noemen, omdat ons Bestuur het van den aanvang af als één van z'n eerste plichten heeft beschouwd een Kalender of Rooster ten dienste van de Gereformeerde Zondagsscholen te laten verschijnen.

Maar er is nog een reden, waarom die naam gewettigd is. „Jachin" heeft een eigen Rooster, een Rooster, die een geheel eigen kenmerk draagt, dat alleen onze Rooster bezit, een Rooster, die volgens opsteller en bestuur aan het bijzondere karakter, dat de Gereformeerde Zondagsschool dragen moet, recht laat wedervaren. De uitvinder van dit systeem is onze nu sinds lang ontslapen broeder W. Kroeze, eens hoofd der Christelijk Nationale school te Drachten. Deze broeder heeft gepoogd een drietal dingen tot hun recht te laten komen. De Rooster moest recht laten wedervaren aan de Schrift als aan het Woord onzes Gods, de Rooster moest op zooveel mogelijk Zondagsscholen bruikbaar zijn, en hij moest rekening houden met de eischen, die uit opvoedkundig oogpunt aan een dergelijk stuk moeten worden gesteld. En het bestuur, zoowel als de opvolgers van broeder Kroeze, hebben gemeend, dat hij erin geslaagd was iets te vinden, dat aan deze eischen voldeed, zoodat bij de wisseling van personen het systeem werd behouden.

Sluiten