Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan pleit ik in het 'belang van de evangeliseerende Zondagsschool. Onze eigen kinderen worden thuis in de Schriften onderwezen, ze bezoeken de Christelijke school. Maar voor de kinderen uit de van God vervreemde gezinnen is de Zondagsschool het één en het al. Dat verplicht de Zondagsschool met deze kinderen in de eerste plaats te rekenen. En dat verplicht ook „Jachin" bij den Rooster in de eerste plaats op deze kinderen te letten.

Nu heb ik boven al het mijne gezegd over het achter elkaar door vertellen van de Bijbelsche Geschiedenis op de Zondagsschool. Men begrijpt, dat die methode voor te beëvangeliseeren kinderen een onmogelijkheid is. Zulk een kind moet eiken Zondag voor de hoofdzaken gesteld worden. Wij moeten bedenken, dat we een kind misschien éénmaal hebben, omdat het één Zondag met een vriendje of vriendinnetje meegekomen is, doch den volgenden Zondag van zijn ouders niet meer komen mag. Het zijn geen zeldzaamheden, waarvan ik spreek. Hier is diepe ernst. Een ernst, die van den Zondagsschoolonderwijzer vraagt, dat hij eiken Zondag een afgeronde evangelieprediking geeft, geschikt voor kinderen. Dat kan hij niet doen, als hij vier Zondagen van Jozef vertelt. Hij moet het evangelie prediken, hij moet het laten zien in één historische gebeurtenis kort en krachtig. Ellende, verlossing en dankbaarheid moeten altijd aan de orde komen.

En zoo is het zelfs voor Gereformeerde kinderen het beste.

Ik beklaag den Zondagsschoolonderwijzer, die in concurrentie met den onderwijzer op de Christelijke school gaat probeeren de Bijbelsche Geschiedenis te vertellen. In dien strijd zullen negen van de tien Zondagsschoolonderwijzers het loodje leggen. Gereformeerde leerlingen kennen allerlei geschiedenissen wel. Men kan ze niets "nieuws vertellen. Men boeit de kinderen niet, en daarom worden ze rumoerig. Ik pleit niet voor een Zondagsschool met Gereformeerde kinderen. Maar als ze er is, dan moet ze een eigen type hebben. En dat kan ze alleen krijgen, door bepaalde, welgekozen Schriftgedeelten als een afgerond geheel te behandelen. Eén hoofdgedachte, één evangelie moet den kinderen worden gebracht.

Wanneer „Jachin" een Rooster uitgeeft, moet die geschikt zijn voor heel het land. Daarom is een Rooster, die achtereenvolgens de Bijbelsche Geschiedenis behandelt voor „Jachin" onbruikbaar. In Amsterdam b.v. mag in verschillende openbare scholen wel Zondagsschool gehouden worden, maar niet gedurende de vacantie, zoodat de Zondagsschool vier tot zes weken

Sluiten