Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerp, dat over een oude instelling handelt, is heden ten dage wel zeer actueel. Immers, de vraag wordt tegenwoordig van onderscheidene kanten steeds luider gedaan: moeten wii met onze Kerstfeestviering niet een andere richting uit; is het inderdaad wenscheliik ze nog langer te bestendigen; en, indien ja, dienen wij ze dan niet hoog noodig te vervormen?

„De Kerstfeestviering onzer Gereformeerde Zondagsscholen".

Bij hetgeen ik u hierover ter overweging aanbied, heb ik al dadelijk één voordeel: iedereen begrijpt, waarover het gaat!

Toch, niemand kan zeggen, wanneer en hoe deze Kerstfeestviering is ontstaan. De oudsten onder ons herinneren zich wel, dat zij reeds in hun jeugd ervan genoten hebben. Zij was er!

Het ligt trouwens geheel voor de hand. Iedere organisatie of inrichting moet eens een hoogtepunt in haar leven hebben. Voor de Zondagsschool nu is de Kerstfeestviering het hoogtepunt. Inderdaad, dit is zeer gepast. Het Kerstfeest is nu eenmaal voor de geloovigen een hoogtij in hun persoonlijk, huiselijk en kerkelijk leven. Zou dit dan niet bovenal gelden voor de Zondagsschool? De Zondagsschool is er om het kind, het Kerstfeest is het gedachtenisfeest van het Kindeke, geen enkel heilsfeit spreekt meer tot de kinderziel dan de menschworddng van Gods Zoon — is het dan niet geheel natuurlijk, dat reeds vroeg aan de gedachtenisviering van dit wonder der genade op de Zondagsschool een feestelijk karakter werd gegeven?

De vraag is echter, of dat na nog langer zoo blijven moet?

Ik hoor verschillende antwoorden.

Hier en daar komt er een voor den dag met het denkbeeld: maak liever een feest op Paschen! Want de Paaschviering is in de Christelijke kerk van nóg ouderen datum dan het Kerstfeest Maar of de oorsprong van het eene zich nog wat

verder dan van het andere verliest in de grijze oudheid, kan voor ons toch moeilijk een reden zijn om het Zondagsschoolfeest, dat algemeen op Kerstmis wordt gehouden, te verplaatsen naar Paschen.

Anderen openbaren, als het om een antwoord op de bovengestelde vraag gaat, hun puriteinschen afkeer van feesten. En dan komen zij, vooral tegenwoordig, met het argument aandragen: 't is er de tijd niet naar om feest te vieren... Nu wil ik ten volle billijken en waardeeren een zeer noodzakelijke reactie tegen de veel te ver gedreven zucht tot pretmakerij, doch de vraag zij mij vergund: moet nu daarom iedere feestviering, óók een passende en eenvoudige Kerstfeestviering, achterwege blijven? Ik zou aan allen, die hun hoofd schudden en gefronste

Sluiten