Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theoretisch en als historisch verschijnsel heeft de Zondagsschool een oogenblik veler aandacht getrokken tengevolge van het feit, dat zij jubileerde. Immers haar 150-jarig bestaan is in woord en geschrift allerwegen herdacht; overal zijn publieke vergaderingen gehouden; persverslagen, opzettelijk geschreven brochures, tijdschriftartikelen verkondigden de eervolle nagedachtenis van Robert Raikes en andere groote voortrekkers.

Het was toen voor dengene, wien de Zondagsschool na aan het hart ligt, een lust om te leven. Jubilea echter zijn van zeer voorbijgaanden aard; bovendien verdringt het één verbluffend snel het ander. En het leven is zóó gecompliceerd en tegelijk zóó oppervlakkig geworden, dat men veel te snel weer is overgegaan tot de orde van den dag.

Daarom behoort onzerzijds alles te worden in het werk gesteld, om ook practisch de belangstelling voor de Zondagsschool te verlevendigen. Want het is inderdaad een dringende eisch, haar bloei te bevorderen en haar zegenrijken invloed te verhoogen.

Dit geschiede evenwel niet door allerlei middelen, welke de aandacht van den eigenlijken arbeid, waarom het gaat, afleiden. Hier dreigt een gevaar.'De padvinderij legt beslag op de jeugd; de vijanden van het Christendom hebben ook de eenvoudige methodes, om de jeugd te trekken, gelijk de Zondagsschool die toepast in het gaan van een dagje naar buiten onder leiding van de onderwijzers, van de Zondagsschool afgezien en overgenomen; ze hebben die methodes uitgebuit, en regel gemaakt van wat bij de Zondagsschool uitzondering was, zoodat Zondag aan Zondag allerlei marschen worden ondernomen en wandelingen gedaan. Als het erom gaat, ten deze te concurreeren, zal de Zondagsschool het moeten afleggen, om de eenvoudige reden, dat wat bij haar middel is, nooit doel mag worden. Reeds in 1901 is op „Jachins" jaarvergadering door het toenmalig bestuurslid Ds. Looijs gezegd: „het valt niet tegen te spreken, dat in den regel onze Zondagsscholen een tamelijk stijf karakter hebben, weinig in staat om de kinderen te trekken. Te staan naar middelen, die de Zondagsschool aantrekkelijk doen zijn, is de roeping der Zondagsschool, maar zonder dat ze afleiden van het doel." In deze laatste zinsnede was toen reeds de waarschuwing vervat, die we thans na 30 jaren met den meesten nadruk herhalen.

Het doet zeer aangenaam aan, dat dan ook in het bovenvermelde rapport alle aandacht wordt gewijd aan de geeste-

Sluiten