Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemd land, juist zooals vroeger de Midianietische kooplieden het deden, toen ze Jozef meesleepten.

Datzelfde meiske, wellicht toen vijf of zes jaar, en toen reeds bekend met den naam van Jehova en met de kracht van Gods profeet, wordt later het middel, om Naaman lichamelijk en geestelijk te genezen. De gestalte van Elisa heeft voor haar aandacht onuitwischbaar geleefd — ziedaar hoe goed het is, vroegtijdig de heilige figuren der Schrift in het jeugdig kindergemoed te prenten, en dan allereerst en bovenal de gestalte van den meerdere dan Elisa, Jezus Christus, Gods Zoon, onzen Zaligmaker. Diep wortelen zulke figuren in de ontvankelijke kinderharten, en wie weet tot hoe geweldigen zegen dit blijken zal, niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook soms voor een zeer wijden kring. Werp hierbij niet tegen, dat we van de gevolgen van Naamans bekeering geen woord meer vernemen; let veel liever op de onmetelijke geloofsvertroosting, die dit deel der Heilige Historiën in liefelijke geloofservaring nu reeds bijna 3000 jaren voor de Gemeente des Heeren in het algemeen en voor zooveel geloovigen in het bijzonder heeft opgeleverd. Doe er uw winst mede, ook heden.

Derhalve, nogmaals, zie toe, dat ge niet werkt om het succes. De moderne methoden zijn massamethoden, men werkt met massa-werving, door middel van massasuggestie, houdt massa-demonstraties en massa-petities. Maar uit heel het onderwijs van Christus blijkt ons, dat Hij telkenmale de massa ontwijkt en met alle kracht zich toelegt op den enkeling. God en de ziel, de ziel en haar God, dat is de inhoud van het geheele Christendom. Het is dan ook de groote beteekenis van den profeet Jeremia geweest, die hem ver boven de andere profeten verheft, dat hij juist op de individueele menschenziel zooveel nadruk heeft gelegd; en in de Kerkhistorie ontleenen Augustinus en Luther hieraan hun gezegende grootheid, dat ze weer op de persoonlijke verhouding tot God met zooveel drang opmerkzaam hebben gemaakt. Wij moeten uit ons eigen geloof leven en persoonlijk zekerheid hebben aangaande ons persoonlijk heil. Daarom is de geschiedenis van het Godsrijk nooit de geschiedenis van de massa, maar steeds een geschiedenis van den enkeling; ook het groote gericht in Christus' parousie is geen massa-gericht, doch een individueel gericht.

De gelijkenissen van het verloren schaap en den verloren penning bevestigen dit alles. Wij zijn geen product van onze

Sluiten