Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„EN BIJ DE HUIZEN".

Liever doe ik huisbezoek, dan dat« ik er over spreek of > schrijf. Er is al zooveel over geschreven. Maar die schrijft, zit op zijn stoel. En de mensch is gemakzuchtig; er is eenige geestkracht noodig om op te staan en uit te gaan. Velen kleven -

aan hun fauteuil en er gebeurt niets. Paulus was een

huisbezoeker, dat blijkt duidelijk uit Hand. 20:2O: „Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen". Hoe iemand en nog wel een Herder en Leeraar er fi tegen kan zijn, is mij een raadsel. Toch zijn er zulken, b.v. Ds. Claus Harmsen. Hij kreeg een deputatie bij zich uit zijn gemeente, om hem te vragen, tooh meer huisbezoek te doen, vooral bij de afdwalenden. Van de twee kaarsen, die op zijn schrijftafel brandden, blies hij er een uit en vroeg toen aan de broeders: Hoe moet ik nu doen, als ik 'het licht weer aansteken wil. Moet ik de brandende kaars brengen bij de uitgedoofde of omgekeerd"? Omgekeerd, de uitgedoofde bij de brandende! Dus: dan moeten de ingezonken en afdwalende leden der gemeente maar bij de brandende kaars komen, die brandt in het Heiligdom. Komt dus tot de prediking.

Handig geantwoord, maar meer handig dan waar!

Neen, broeders, laat ons gaan, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie des vredes, dat wil ook zeggen, gaande naar en in de huizen, 't Is beter te verslijten dan te verroesten. Op je stoel roest je vast, onder 't gaan' verslijt je. 't Laatste is beter.

Huisbezoek dus! Maar is dat wel het onderwerp mij ter behandeling opgedragen door het Hoofdbestuur? Toen ik den brief van uw hooggeachten secretaris, dien ik 8 April ontving, even las, dacht ik: Huisbezoek, een mooi onderwerp, daar wil ik wel eens in grasduinen, die cirkel is wijd genoeg om mij te vermeien. Eveneens, toen ik den tweeden brief, van uw hooggeachten Voorzitter, van 20 Mei ontving. Maar, ik ben gewoon de brieven, die ik ontvang, tweemaal te lezen. En toen dacht ik, bij nauwkeuriger lezing van beide geschriften: de taak wordt omschreven, nauwkeurig bepaald, ja zelfs vrij eng begrensd. Huisbezoek is een wijde cirkel, huisbezoek in verband met de Zondagsschool is een al wat kleiner cirkel, en bezoekbroeders, want dat is de eigenlijke opdracht, maakt den cirkel nog kleiner. Drie concentrische cirkels dus, maar steeds van geringer omvang. Ik had wat al te gretig toegehapt. Enfin,

Sluiten