Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffe des gebeds juist had aangegeven en verzekerd mocht zijn van de aansluiting aan uw aller harten.

Toen Salomo werd geroepen tot den troon van Israël, ging hij op met de hoofden des volks naar Gibeon tot offerande en gebed. Hij gevoelde diepe behoefte aan God. En die behoefte was gansch niet onbestemd.

Wat toch was de zaak? De taak hem op de hand gezet was zoo groot, en hij zelf kende zich zoo klein. Salomo had een helder inzicht in de beteekenis van den last, dien zijn schouders zouden moeten dragen. Israël was niet meer het Israël uit de dagen der Richteren. Zelfs niet meer het Israël uit den eersten tijd van zijn vader David. Het was een machtig rijk geworden. Het was uit zijn isolement opgeheven en was in aanraking gekomen met de groote volkeren rondom. Met Salomo zou er een nieuw tijdperk aanbreken. Het volk zcu zich begeven in handel en scheepvaart, en groote rijkdommen zouden toevloeien. Doch ook nieuwe gevaren zouden daarmede opkomen. En, onder dat alles moest toch Israël blijven het Koninkrijk des Heeren.

Tegenover dien berg van zwarigheden staat Salomo, hulpbehoevend En wanneer nu de Heere hem verschijnt in den nacht en zegt: >Begeer, wat Ik u geven zal«, dan heeft Salomo het antwoord gereed, als vrucht van rijpe zielsoverpeinzing, en hij legt zijn begeerte neder in één woord: wijsheid.

Mag ik rekenen, dat het ook zoo is bij u, mijne Vrienden? Zijtgij opgegaan tot het gebed, nadat gij u hebt ingedacht, waarin uw voornaamste behoefte bestaat en wat ge dus het sterkste begeeren zult?

Ge weet, juist ten opzichte van de Zondagsschool is oppervlakkigheid het groote gevaar, dat ons dreigt Heel het leven en streven van Jachinis tegen die oppervlakkigheid een protest En dat moet zoo blij ven

Wat is toch hier de zaak?

Onze Zondagsschool is niet meer de oude Zondagsschool uit de jaren harer kindsheid. Ze heeft gedeeld in de ontwikkeling van heel de Christelijke actie in ons vaderland. Ze is uit haar isolement uitgetreden en is een machtig opvoedings- en strijdmiddel geworden. Ze heeft haar plaats gekregen in het organisme der Inwendige Zending en zich zelfs een plaats weten te veroveren in de arbeidsfeer der Kerk. Ze staat in verband met allerlei geestelijke beweging in ons volksleven. Maar, daardoor worden nu ook aan de Zondagsschool hooge eischen gesteld, en wordt ze geplaatst voor tal van gewichtige problemen, aan wier oplossing inzonderheid J ach in heeft te arbeiden. Het »in den vorm van dezen tijde houdt zoo machtig veel in.

Welnu, indien de Heere onze God thans tot ons komt en zegt: «Begeer, wat Ik u geven zal«, hebben we dan het overdachte antwoord gereed als de uitdrukking van de overtuiging van ons hart: Wat we begeeren, is: wijsheid?

Dat wijsheid de gave is, die God ons wil schenken op het gebed, mag ik u verzekeren.

Het liefst doe ik dit aan de hand van een woord der Heilige Schrift, en wel van het woord in Jac i : 5:

En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hg ze van Godbegeere, die een iegelijk tnildelijk geeft en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Sluiten