Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God, hoewel met den paus, zijn miserabel leven iets langer te rekken. Meer respect hebben wij voor een Luther, den pauselijken banvloek niet achtende, den pauselijken bul aan de vlammen prijs gevende; en zoo gij trouw blijft aan uw parool: „Nooit het geweten verkracht," dan zult ook gij de woorden van karakter en waarachtig geloof tot de uwe moeten maken: „Hier sta ik; ik kan niet anders; God helpe mij."

De trouwste zonen der Roomsche Kerk; zij, die nog waarachtige vroomheid mei onderwerping aan het pauselijk gezag trachten te vereenigen: wier eerste dogma wel schijnt te zijn: „In geen geval buiten het Roomsche kerkverband", — juist zij kunnen als de scherpste veroordeeling van hun eigen Kerk beschouwd worden; juist zij rechtvaardigen op hun wijze en zonder het te willen, de gezegende Reformatie; juist zij roepen het onzen verdwaasden tijdgenooten met kracht van levende argumenten toe: „In den naam van Christus en om Zijn eer, los van Rome!"

F. J. KROP.

Sluiten