Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mogelijk. God alleen oordeelt het hart met zijn innigste roerselen en zijn geheimste drijfveeren.

Maar één ding is zeker en staat onomstootelijk vast voor een iegelijk die den ganschen Bijbel wil laten spreken en niet alleen enkele willekeurig gekozen brokstukken daaruit : dat, eenerzijds, met groote klem moet worden gehandhaafd, zoowel tegenover Rome als tegenover het moderne humanisme, geheel het Chiistendom samenvattende in soepjes koken en kleedingstukken vervaardigen, deze reformatorische prediking : „Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave ; niet uit. de werken, opdat niemand roeme" (Efeze 2:8, 9) ; dat, anderzijds, voor allen die zulk een volheerlijke waarheid tot een oorkussen der geestelijke traagheid of zelfs der moreele slordigheid zouden willen maken, dit andere woord dubbel moet worden onderstreept: „Gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzoo is ook het geloof zonder de werken dood." (Jakobus 2 : 26).

Wij hebben dus, gelijk ik zeide, voor hedenmorgen een bijuitstek praktisch onderwerp : Paulus op zijn collectereis ; Paulus aan het bedelen, Paulus aan het inzamelen van gelden voor een hulpbehoevende gemeente.

Waarschijnlijk hadt gij niet vermoed dat wij juist dien geloofsheld, zooals wij hem gaarne noemen, al zijn er geen helden in Gods Koninkrijk, dien Apostel der genade, machtig in woord en daad, zouden uitkiezen, om ons tot voorbeeld te zijn in dien schijnbaar zoo alledaagschen, vermoeienden en ontmoedigenden arbeid van Evangelieprediker-collectant. Wij zijn gewend ons den Apostel voor te stellen in zijn machtige oogenblikken te Antiochië, als hij een Petrus in het aangezicht wederstaat ; te Athene, als hij op den Areopagus 'den onbekenden God aan een oppervlakkige, spottende menigte verkondigt ; te Corinthe, als "hij den Joden hun afscheid geeft, zeggende: „Uw bloed kome over uw hoofd : voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden" ; te Efeze, al? hij het woest gepeupel van Demetrius wederstaat.

Wij hebben in onze verbeelding een|Paulus-theoloog, een dogmaticus, ingewijd in de geheimen van alle joodsche leerstellingen, voor niemand in de rabbijnenwereld terugdeinzende,

Sluiten