Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de speculatiewoede die het gros der bevolking, vooral de kleine burgerij doet zuchten onder hoog opgedreven prijzen, opgedreven vaak zonder oorzaak ? Wat te zeggen van de stijgende huurprijzen, die ons volk zoo zwaar kunnen drukken ? Is het wonder dat het geroep om gerechtigheid steeds sterker wordt, de onderlinge haat steeds feller, de verbittering steeds grooter ?

Tienden gaven de vromen in vroeger dagen. Waar zijn de tienden van onze geloovigen ? Ook in ons midden werden eerlijke oorlogswinsten behaald. Waaruit blijkt dat in de behandeling der onderhoorigen, in onze collecten, in onzen veelzijdigen arbeid voor kerk en school (Catechismus Zond. 38), in zooveel prijzenswaardige ondernemingen, om den nood in de oorlogvoerende landen te lenigen, de ellende daar te verzachten ?

Een iegelijk keere tot zichzelf in en onderzoeke in de eenzaamheid voor zijn God, of hij vrijuit gaat in deze, of hij een eerlijk rentmeester is van hetgeen, per slot van rekening, niet zijn eigendom is, maar het eigendom van zijn God.

Daar moet dus veel worden gegeven. Naar ieders vermogen. Maar.... er moet worden gegeven met verstand en met orde.

Met verstand. Het is onze heilige en dure plicht een ernstig onderzoek in te stellen naar het werk waarvoor wij geven. Velerlei werk is eenvoudig persoonlijke liefhebberij. Men wjl zelf wat stichten, zelf wat organiseeren. Wat anderen deden of doen deugt nimmer. Alleen het eigen opgerichte is goed.

Ook is bedrog niet uitgesloten. Oplichterij komt maar al te vaak voor, ook in Christelijke kringen. En het gebeurt menigmaal dat het geld der geloovigen in verkeerde kanalen terecht komt. Gaat van sommige collecten niet 40, 50 % en meer ,,algemeene kosten" af ? Men wil zich de moeite van ernstig onderzoek niet getroosten, men teekent op alles in, zonder onderscheid, om er maar ,,af" te zijn, en het gevolg is, dat menigmaal een ernstige arbeid onder geldzorgen gebukt gaat, terwijl ondernemingen van min of meer twijfelachtig karakter voorspoedig zijn. Zoo ook zien wij, voor en na, hoe gezinnenfdie het niet verdienen worden voortgeholpen door lichtgeloovige beschermers, terwijl anderen niet weten tot wie zij zich om hulp zullen wenden. Het is onze plicht te geven, maar het is even*

Sluiten