Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijne armoede zoudt rijk worden." Overweldigende gedachte! Zou daar nog plaats kunnen zijn voor vrekkigheid, zooals de Apostel het uitdrukt, voor kleingeestige berekening ? Veeleer zal iederen dag, het schoone vers van den Christen-dichter bij hem opkomen, waarvan ik hoop dat het ook bij u weerklank moge vinden en ook u uit het hart moge gegrepen zijn :

Heer ik vraag geen aardsche schatten, 'k Vraag geen goed of heerschappij. Wat ik bid ? Het is genade Om te wandelen aan Uw zij.

Wandelen aan de zijde des Heeren. Als dat het hoogst verlangen, de voornaamste begeerte, geworden is, dan zal de dage lijksche bede blijven : „Heere, bekeer mij tot U opdat ik waarlijk bekeerd zij. Bekeer ook mijn beurs ; laat gierigheid mij niet in hare strikken vangen, opdat mijn schat zij in den Hemel en mijn hart daar moge rusten in U."

Amen.

Sluiten