Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdedigen, dat het Evangelie zijn tijd heeft gehad/ dat het' verouderd is en der verdwijning nabij. Dwaas wie zulks meent, of zich door dergelijke gemeenplaatsen en oppervlakkige gezegden laat ontmoedigen. Integendeel: een nieuwe roeping (hoewel zij zoo oud is als het aloude zendingsbevel, doch slechts in nieuwe vormen zich aan ons oog vertoont) wacht Gods kinderen, nieuwe veroveringen zijn weggelegd voor het leger van den grobten Koning. Want, M.H. wilt u hiervan goed rekenschap geven: het Woord Gods alleen predikt ons de juiste houding ten opzichte van die! wet der menschelijke saamhoorigheid, die nu eens neerdrukt en ontstelt, dan weder opbeurt en doet opspringen van vreugde. Dat Woord alleen doet ons de vleeschelijke %olidariteit zien, zooals zij gezien moet worden bij het licht der eeuwige werkelijkheid, en doet ze gewillig, met liefde aanvaarden. Dat Woord doet bovenal zien hoe God die vleeschelijke eenheid in Adam wil opheffen, voor allen die gelooven, tot die geestelijke eenheid die in Christus is, ons den vollen zegen schenkende van een wet, die eerst als een heidensch fatum, als een verbrij zeiend! noodlot op ons scheen te moeten rusten. Maar bedenkt het eveneens: buiten het Christendom slechts ontbinding en dood. Schoone! theorieën van wijsgeeren en sociologen meer dan genoeg; in de praktijk zijn zij echter alle, met onmacht geslagen. Zij erkennen niet het Hoofd, onthoofden dus vrijwillig het lichaam, welnu: een onthoofd lichaam is een lijk, der ontbinding ten prooi. Hoe kunnen wij broeders zien, waar wij geen gemeenschajppelijken Vader erkennen? De band is weg, de eenheid is verbreken: de leden zijn tegen elkander in voortdlirenden opstand; het zijn oorlogen en geruchten van oorlogen; het is rassenhaat en klassenstrijd; het is een algemeen elkander vereten en verbijten, het' is! volslagen anarchie.

Overdrijf ik, als ik zeg dat slechts in onderwerping aan het Hoofd redding is voor de leden, dat slechts in het Evangelie des Kruises behoud is voor onze doodzieke, ontwrichte maatschappij ?

* *

*

Wij zijn elkanders leden. Hoor:

Daar hebt ge een gezin, waarop Gods hand kennelijk drukt, hard en zwaar. Daar is ziekte, daar is tegenspoed, daar is een naam, die niet ongerept meer bleef voor de wereld. Een der zonen

Sluiten