Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Hoe rijmt men dit met de oprechtheid van de partij? — Schrijver.)

De Duitsche sociaal-democraat Jozef Dietzgen schreef:

„De bewegingskracht van \ de s sociaal-democratie bevat de stof voor een nieuwe religie, welke niet gelijk alle tot nu toe bestaande godsdiensten slechts met het gemoed of met het hart, maar ook met het verstand kan begrepen worden.

Ja, de sociaal-democratie is in zooverre de ware godsdienst, de alleen-zaligmakende, zou ik zeggen dat zij niet met bidden, wenschen en zuchten, maar op reëele daadwerkelijke wijze tracht te bereiken.

Het Soc. is aldus de Heiland der toekomst." Paul de Lafargue:

„leerde het recht op de luiheid. De liefde tot den arbeid is waanzin. Wij moeten de arbeiders leeren het recht op de luiheid."

Ds. S. K. Bakker schreef :

„Marx is de vader van het socialisme, hij heeft de wetenschappelijke grondstellingen er van gelegd.

De sociaal-democratie steunt op de beginselen van hem. Marx gaf een eigen beschouwing over godsdienst, kunst en wetenschap. Marx schrijft deze geestelijke dingen toe aan. stoffelijke oorzaken ; in zijn beschouwing is geen plaats voor God.

En derhalve kan een Christen er niet mee instemmen.

En toch is, de tegenstelling Marx of Christus onjuist. De vraag is niet of het christendom overeenstemt met de leer van Marx. Maar of een Christen de leer van de sociaal-democratie kan aanvaarden. Deze vraag meen ik met ja te kunnen beantwoorden."

Mij dunkt, het behoeft geen betoog, dat hier misleiding in het spel is. Eerst heet het, bij Marx is géén plaats voor God. En daarna een Christen kan de leer van de sociaal-democratie wel aan-, vaarden. ' <V^rtiVs>'*;

Sluiten