Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

losser; één hoop op één en dezelfde gelukzaligheid; éen liefde voor één en denzelfden Meester, die de Zijnen met één en! denzelfden liefdeband vereerugd houdt Zoo ooit, dan kan hier het lied van het Christelijk huisgezin worden aangeheven (Gez. 207):

Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen!

Waar Gij de vreugd, waar Gij de vriend van zijt;

Waar allen zaam voor God als Vader knielen, ! En aan Zdjn dienst zich ieder heeft gewijd;

Waar aller oog blijft aan uw wenken hangen;

Waar aller hart voor U van liefde slaat; I Waar aller mond U groot maakt met gezangen;

Waar aller voet op Uwe wegen gaat.

En het geheim dier vele harten met ééne klopping, dier hoofden niet ééne vaste overtuiging, dier onderscheidene geesten met één richting, één bezjeling, 'één levenslust en levenskracht? Hoort: „zij waren volhardende in de leer der Apostelen, enj in dd gemieenschap, en in de breking des broods en in de gebeden". Zij, d.wJz. de twaalf, die sinds lang den Heiland hadden gevolgd, bekend, beleden, zij het dan ook onder menigvuldige struikelingen en afdwalingen (Judas was vervangen door Matthias); voorts de honderd en twintig, waarvan het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen gewag > maakt in het 15e vers; en eindelijk de drieduizend, die* op den grooten dag der uitstor»ting des Geestes tot de gemeente waren toegevoegd, in verslagenheid hadden uitgeroepen: „Wat moeten wij doen om zalig te worden, mannen broeders, hoe ontvlieden wij den komenden toorn, dien wij hebben verdiend", en die daarop den Naam van Jezus Christus als eenig 'behoud van zondaren hadden aangeroepen en beleden. Die allen nu waren volhardende m da „leer" der Apostelen. Het „leven" volgt daaruit, gelijk straks wel zal blijken. De vrucht prijkt op den goeden boom, die een planting Gods is. Maar zonder stam en stevige wortelen is de vrucht niet denkbaar. De leer gaat aan het leven vooraf, of liever: de leer is leven; die beide kunnen nimmer van elkander worden gescheiden noch losgedacht.

Zij waren volhardende in de leer der Apostelen. Welke leer? Jezus, Verlosser. Christus, Gezalfde. Jezus, die Zijn volk zalig maakt van hunne zonden. Christus, die gezalfd is met den

Sluiten