Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloochent, zichzelf vernedert om zondaren te redden en te behouden. De Vader, die alle dingen heeft geschapen, alle dingen draagt door Zijn kracht, treedt achter de tweede oorzaken 'tenug,i wil desnoods geloochend worden; maar zendt den Zoon in (ben verloren wereld, laat Zijn Aangezicht slechts blinken, laat Zijn Vaderhart slechts kloppen in en door dien Zoon. De Zoon, van Zijn kant, zoekt niet Zijn eigen eer en naam, doch) de eer, den naam Zijns Vaders. Verguizing, miskenning, versmaadheid draagt Hij geduldig, onderwbrpen, als een lam, om het recht des Vaders te 'handhaven; en door den Geest laat Hij zich leiden, gewillig, volgzaam, tot in de woestijn der verzoeking, tot in doodelijke worsteling met den Vorst der duisternis, tot in Gethsemané, tot aan het kruis. En nu de Geest, die in het werk der heiligmaking de hoofdrol speelt, zou die niet eveneens den weg der miskenning en der verguizing gaan? Hij zoekt niet zichzelf, niet eigen eer of roem: Hij komt van den Vader en van den Zoon; en laat Hijzelf nu maar geloochend worden-; laat Zijn eigen goddelijk, persoonlijk bestaan maar in twijfel worden getrokken, desnoods driestweg worden ontkend: als Vader en Zoon maar warden geëerd; als de weldaden Christi maar worden gesmaakt!; als de harten maar geopend, bekeerd worden; als er maar ritselingen des levens komen in de dorre doodsbeenderen f Hij zal in het zondig menschenhart Zijn intrede doen; Hij zal woning maken in dien poel van ellende; Hij zal handen geven om te aanvaarden, oogen om te zien, een stem om te roepen, te roepen tot den levenden God, te juichen in den Naam' >van Christus.

Verstaat gij1 thans ons 42e vers? Niet de tot Christus bekeerde zondaar, niet de Geest die het zondaarshart bekeert; maar Christus, tot Wien de zondaar door den Geest is bekeerd, staat op den voorgrond, heeft den voorrang, bekleedt de eerste plaats. Hij is de „leer der Apostelen". Hij is ook de „gemeenscha|p( der g&loovigen". In Zijn Niaain vergaderen de discipelen (Mattheüs 18 :19). 0>m Züfn Naam groot te maken zoeken de kinderen Gods elkander in broederlijke gezindheid; vreezende de onderlinge bijeenkomsten na te laten; van harte begeerig elkander te steunen^ te schragen, op te scherpen in liefde en goede werken (1 Cor: 14 :23—25. Héor. 10 :24, 25). Hij, Christus, is eveneens de inhoud der sacramenten, die „zichtbare teekenen der onzichtbare genade Gods" zooals AugUstinus zich uitdrukt, die „zegelen der rechtvaardigheid des geloofs", om met Paulus te spreken (Rom.

Sluiten