Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4:11). Zijn bloed- en zoenverdiensten alleen worden door doop en avondmaal, beide, verheerlijkt, waar beidé „daarheen gericht' en daartoe verordend zijn, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het Kruis als op den eenigen grond onzer zaligheid wijzen." (Cjateoh. 25). En wat de gebeden betreft, zouden die wel eenig ander doel hebben gehad dan te roepen om, dien Geest die Christus verheerlijkt, die alleen het Woord, de „ledr der Apostelen" levend maakt, die alleen de samenkomsten der geloovigen aan haar doel kan doen beantwoorden, door wien alleen de sacramenten iets anders dan uiterlijke vormen kunnen zijn? „Amen, ja kom, Heere Jezus", zoo was de voortdurende SHMeking der Kerk in de schoone dagen van haar eerste liefde. Gelijk de volheid des Vaders zich openbaarde in den Zoon; (Joh. 1': 18),; gelijk de Zoon de „onzienlijke dingen Gods" (Rom. V: 20) in zichlfbaren vorm heeft gemanifesteerd, zoo ook heeft de.Kerk, die het „lichaam van Christjus" is, door welke dus de ziel haar werkzaamheden uitoefent, haar invloed laat gelden (Ef. 1(: 22, 23 ; 4:15, 16; 5 :23 w.; 1 Cor. 12 :27), de „menigerlei genade" Christi (en de „veelvuldige wijsheid" Gods voor de wereld belichaamd, ten toon gesteld (1 Petr 4 :10; Ef. 3,: 10), en de volheid van Hem, die alles in allen vervult, voor eer. ongeloovig geslacht geopenbaard.

* * *

En dat vooral door de praktijk des levens. „Allen, die geloofden, waren bijeen» en hadden allen dingen gemeen; en zij verikochten hunne goederen en have, en verdeelden dezelve aan laMen, naar dat elk van noode had". Ziedaar oen ideaal Waarmede nog eens gedweept kan worden, waarmede ook inderdaad gedweept wordt, zelfs ver buiten de kringen van het Christendom. „Communisme, gemeenschap der goederen,, maatschappelijke gelijkheid, sociale broederschap, vrijheid en recht voor allen!" Ge kent ze, de pakkende leuzen, Waarmede de partijen der ultra}linkerzijde optreden Ge weet hoe die partijen hoog opgeven van' de eerste Cliristengemeente; hoe ze den huidigen belijders van dien Christus verwijten van dat ideaal te zijn afgeweken en hen tot hun oorsprongen terugroepen. Van het Ptaksterevangelie willen ze niets weten; de - uitstorting van den Heiligen Geest vindt bij hen niets dan een ironisch lachje of zelfs een woest

Sluiten