Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partij te kiezen in deze worsteling der geesten, onze houding> duidelijk te bepalen, en onze beginselen zóó klaar en helder te formuleeren, dat ieder onmiddellijk kan weten wat hij aan ons heeft en waar wij staan in den strijd onzer dagen. Dit klemt te meer waar men ons; *?zonen der Reformatie, telkens weder voor de voeten werpt, dat wij allen revolutionnairen zijn, en dat wij ons allerminst geroepen kunnen achten Regeering en Troon met 'onze liefde en trouw te steunen; dat wij de laatsten moesten zijn om ons op te werpen tot steunpilaren van het wettige gezag. Eenerzijds is het Rome, die verklaart dat Hervorming en anarchie één zijn1), dat de „stellingen van Wittenberg eindigen met de stellingen van Wijnkoop",2) en „dat het Protestantisme de maatschappij tot regeeringloosheid en verderf leidt, om ten laatste in het meest onbeperkte despotisme te eindigen".8) Anderzijds is het de partij der permanente revolutie („partijen" zou ik hier moeten zeggen, daar de eenheid der uiterste linkerzijde — behoudens haar gemeenschappelijke ontkenning — vèr te zoeken is), die ons tot zich wil trekken, en ons, krachtens ons verleden, feitelijk het recht ontzegt om haar, in haar verderfelijk streven, tegen te treden. Hoort den Heer Schaper den nden Dec. 1918 in de Ilde Kamer der Staten-

') Lamennais: „La Réforme ne fut, dès son origine, qu'un système de philosophie anarchique et un monstrueux attentat contre le pouvoir général qui régit le société des intelligences. Elle fit reculer 1'esprit humain jusqu'au paganisme". Zie Groen van Prinsterer; Ongeloof en Revolutie, bl. 129.

s) De correspondent van de Maasbode, in zijn verslag van een rede gehouden te Amsterdam door drie communistische leiders, na. hun Russische reis, door de Voorwaarts (1.10. '20) niet onaardig de drie „Mekkagangers" genoemd : „De terreur kan slechts twee dingen inluiden. Of het einde van het menschelijke geslacht, of het einde der eeuwen van duisternis en barbaarschheid, die begonnen met de stellingen van Wittenberg en eindigen met de stellingen van Wijnkoop." (Ik cusiveer. K.)

•) Perrone: Kontrovers-Katechismus. Duitsche uitgave, pagina 36.

Sluiten