Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal: „Er is gesproken over de revolutie en gezegd, dat wij afstand moeten doen van alle revolutionnaire beginselen. Ik zou vooral de heeren antirevolutionnairen wel eens willlen aanraden (te 'overwegen. K.) wat hun voorman, Dr. Kuyper, die dan toch altijd nog wel iets zal hebben te zeggen, al heeft hij dan zijn zegen aan deze coalitie niet gegeven, op bl. 18 van „Ons Program" hierover schrijft : „Wij erkennen, dat er oogenblikken zijn, waarin de natuurlijke hoofden des volks zelfs de roeping hebben om aan een goddelooze tyrannie, waardoor het volk omkomt, een einde te maken, en eeren mitsdien onzen opstand tegen Spanje, Engelands omwenteling onder Willem III, Amerika's afval van Groot-Brittan je en onze omwenteling." (Dr. Kuyper voegt hieraan toe, wat de heer Schaper blijkbaar vergeet : van 1813. K.)

Zou hier geen misverstand in het spel zijn ? Is duidelijk onderscheiden hier geen onafwendbare eisch ? Zijn wij niet aan onszelf verplicht, als geloovigen, als Christenen, als Protestanten ; zijn wij niet verplieht aan onze Vereehiging, die de beginselen des Evangelies -wil uitdragen op elk levensterrein, óók op maatschappelijk, óók op staatkundig gebied, de grenzen zuiver af te bakenen, de verhoudingen zuiver te stellen, en ons standpunt niet alleen voor onszelf te bepalen, maar ook voor ieder kenbaar te maken, voor vriend en vijand duidelijk uit te spreken ?

Ik heb het in heiligen ernst gemeend, en daarom voor dezen feestavond de vraag aan de orde gesteld : „Waarom en hoe vrij het wettige gezag steunen" ; een vraag, waarop het antwoord onmiddellijk moet luiden, zonder eenige discussie, tegenwerping of aarzeling : „Omdat het gezag is nit God,"

* * *

Het klassieke woord, dat in deze beslissend is, dat door elk geloovige als afdoend wordt beschouwd, en dat derhalve hier, bij den aanvang dezer uiteenzetting,

Sluiten