Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn aangewezen plaats heeft, is het woord dat ge vindt bij den Spreukendichter (8 : 15. 16) : „Door Mij regeeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Door Mij heerschen de heerschers, en de prinsen, al de rechters der aarde." Door Mij, d.i. ioor de eeuwige Wijsheid, het eeuwige Woord, het ander-Ik van God, door hetwelk alle dingen zijn gemaakt en zonder hetwelk geen ding gemaakt is, dat gemaakt is. (Spr. 8 : 22 v.v; Joh. 1 :1—3 ; Ef. 3 : 9 ; Col. 1 : 16). Die Zoon des Vaders verheft zijn stem en roept alle onverstandigen. allen die wijsheid begeeren tot zich, opdat zij zich door Hem zouden laten onderwijzen en leiden, opdat zij zich aan Zijn gezag volkomen zouden onderwerpen, en in die onderwerping de ware vrijheid zouden leeren kennen. Want in Hem is de bron van alle gezag; Hij kan naar waarheid getuigen : „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" (Matth. 28 :18). Ook de koningen, heerschers en alle gezaghebbers regeeren, oefenen gezag uit, door Hém.

Scherpt hier uw aandacht en let op het onderricht van Gods Woord in deze. De mensen was als koning uit Gods hand voortgekomen-om te heerschen oVer al het geschapene. Onder God, zijn Schepper en Maker, maar toch: over het al geschapene. Door de zonde, "weliswaar, verloor hij elk recht om zijn ontleend gezag uit te oefenen', vertrapte hij moedwillig zijn koningskroon in het slijk der aarde. Maar Christus heeft, van Zijn kant, de werken des Satans vernietigd, den mensch hersteld in het beeld van gerechtigheid en heiligheid, waaruit hij — ter kwader ure — was uitgevallen, en vsn Hem getuigt_ de Catechismus: dat Hij van God den Vader verordend en met den Heiligen Geest is gezalfd tot onzen hoogsten Profeet en Leeraar, die ons den verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomenKjk geopenbaard heeft; en tot onzen eenigen Hoogepriester, die ons met de eenige offerande Zijns lichaams verlost heeft, en ons met Zijne voorbidding steeds voortreedt bij den Vader ; en tot onzen eeuwigen Koning, die ons met Zijn

Sluiten