Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gratie Gods" en zich daarop beroepen tegenover het volk, mits zij dan ook zelf maar waarlijk daaraan gelooven en het in handel en wandel tomen. Door de Opperste Wijsheid, door het eeuwige Woord, door den Zoon, van God regeeren de koningen. Welnu, het Woord is vleesch geworden; de Zoon van God werd Zoon des Menschen ; Hij wilde zichzelf vernederen ; Hij wilde dienen ; Hij omgordde zich om slavenwerk "te verrichten. En dat wordt van de grooten en machtigen der aarde geëischt, naar goddelijk recht: dat zij zullen dienen; dat zij zich dieper zullen Ternederen, naarmate zij hooger staan; dat zij nooit zullen zeggen : „Mijn volk", om een bezit aan te duiden, maar om daarmede te getuigen van eigen roeping ten opzichte van het volk.dat men mag dienen, mag liefhebben, waarvoor men zich mag >geven.

Waar zóó geregeerd wordt, daar is de macht der anarchie gebroken, daar kan de reTolutiegeest niet tieren, daar moet orde, regel, wederzijdsche liefde, achting en vertrouwen heerschen.

*

„Maar, zult ge vragen, als het gezag nu-toch in tyrannie ontaardt; of als een tyran, ter kwader ure, de macht aan'zich trekt: wat dan ?" &f-4i*

Wel, ik spreek van het wettige gezag, dat wij geroepen zijn te erkennen en te steunen ; niet van de eerste de beste „regeering", die ons zoü kunnen verrassen en ons haar wii zou trachten op te dringen. Een Lenin of een Trotzky zou in ons, die het gezag erkennen als zijnde uit God en er ons gaarne vrijwillig aan onderwerpen, de grootste tegenstanders Tinden. Niet namens God regeeren dezulken, doch krachtens de helsche macht hunner tyrannie ; als onverzoenlijke vijanden zouden wij tegenover hen komen te staan. En als wettige machthebbers tot tyrannieke maatregelen zich mochten laten verleiden; als wij de door hen gevolgde gedragslijn zondig moesten achten en hun optreden — krachtens ons geloof — meenden te moeten afkeuren, dan

Sluiten