Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andering kunnen brengen. Zeker, als vrije'Nederlanders steunen wij het gezag ; als dezulken die God alleen vreezen en voor geen mensch op slaafsche wijze ooit bukken ; maar juist daarom kanimen het meest op ons rekenen, biedt onze houding des te meer waarborgen voor de toekomst. Wie niet op eenig uiterlijk wachtwoord, maar uit innerlijke overtuiging handelt, die staat pal in de ure des gevaars, op dien kan men rekenen. Ook hier leiden de denkbeelden de wereld. Niet de kracht der wapenen, doch de kracht der overtuiging zal Nederland voor het revolutionnair gevaar behoeden. „Een koning wordt niet behouden door een groot heir, een held wordt niet gered door groote kracht.... Maar des Heeren oog is over degenen, die Hem vreezen, op degenen, die op zijne goedertierenheid hopen" (Ps. 33 : 16—:i8). ,' ..

En wilt ge nu, ten slotte, weten waarom zulk een hechte band Nederland en Oranje saam verbindt, al heb ik toegegeven dat -het koningschap niet de eenig mogelijke regeeringsvorm is naar de Schrift ? Wilt ge weten waarom'de vaderlandsliefde, de Oranjegezindheid van geloovig Nederland zoo religieus getint is ? Wel, het geloof heeft hier volk en Vorstenhuis saamgehracht. Het gaat hier natuurlijk niet om dezen of genen vorst, ..dezen of genen koning in het bijzonder (allen waren menschen, sommigen hadden zelfs hun groote fouten en gebreken), maar om het geheel; en dan herhaal ik wat ik zeide : ,het geloof heeft volk en Vorstenhuis hiersaamgebracht. In den naam van Jezus Christus den Gekruisigde heeft Willem de Zwijger den strijd aangebonden tegen de grootste militaire en religieuse macht dier dagen. In den naam van Jezus Christus den Gekruisigde heeft hij het gezag over deze benarde gewesten aanvaard, in een ure dat alles verloren scheen, en zijn bede om behoud voor het arme volk, in zijn stervensure naar den Troon

Sluiten