Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitend naar Gods geboden. Naar geen anderen maatstaf leidt de Heilige Geest in de vreeze Gods. Maar dat''is onmogelijk voor een zondig en onvolmaakt mensch!. .. God eischt het! En Zijn Woord luidt: „Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen". Gal. 3 vers 10.

Openbaar^, zich nu de vreeze Gods in de onderhouding Zijner eeuwiggeldende geboden, dan ook in de onderhouding van het 5de gebod, dat ons spreekt van onze verhouding tot de over ons gestelde machten en zoo heet het dan tot ons: Eert den Koning.

Wat een ellende zou het zijn, als er geen macht ware om wet en orde, recht en gerechtigheid te handhaven. Als deze banden verbroken worden, deze ordening Gods wordt opgeheven, welk een verwarring dan!

Dan, - denk aan de Fr. revolutie en aan het schrikbewind thans in Rusland - heerscht er anarchie d.w.z.: moord, roof en plundering zijn aan de orde van den dag; de voorstanders der z.g.n. „vrijheid, gelijkheid en broederschap" zijn de onmfenschelijkste beulen. Van bezit, eigendom en een vreedzaam genieten is, er geen sprake meer. Ieder volgt eigen zin en lust en hartstocht — en wat is

het als de hartstochten ontketend worden ja dan

zinkt de mensch, zooals een man uit het volk mij dezer dagen terecht opmerkte, nog lager dan het roofgedierte. Zelfs de eigen aanhangers van een anarchistische leer slaan elkander dan dood. Hoe moeten wij God dan loven en danken, dat Hij in Zijn wijsheid en goedertierenheid ons een „Koning" geeft. Nu moeten wij echter bij dit woord niet angstvallig blijven staan, alsof de regeermacht nu juist altijd een koning zou. moeten zijn. Ik geloof, dat er meer mede bedoeld wordt: de wettige

Sluiten