Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed gaan, zal men waarlijk den koning, de wettige overheid eeren en zich aan haar gezag onderwerpen, zal men dulden en lijden bij veel wat er onrechtvaardigs geschiedt, zonder daarom nog te zwijgen van recht en gerechtigheid, dan moet de vreeze Gods bij ons heerschappij voeren. Zonder deze gaat alles verkeerd. In welken anderen weg of wat andere wijze men ook verbetering zoekt en verwacht, — geloof het toch — 't zal niet baten. Alleen, waar zij in onze harten woont gaat het goed. Zoo staat geschreven Ps. 111 vs. 10: „De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid,,. En wederom Spr. 19 vs, 23a; De vreeze des Heeren is ten leven."

— Waar dan 'de vreeze Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, geboren niet uit de wet, maar uit het geloof van Jezus Christus, daar gaat het-goed, alleen goed. Daar zal de juiste verhouding zijn tusschen hoog en laag, rijk en arm, ouders en kinderen, overheid en onderdaan, werkgever en arbeider enz.; daar een dragen van elkanders lasten, èen meeleven met elkander, gemeenschapszin en gevoel, een weenen met de weenenden, een blijde zijn met de blijden; daar ontsluit men zijn kas voor de weduwe en den wees, den behoeftige; daar is een wegnemen, zooveel in ons vermogen is. van alle economische misstanden en sociale ongerechtigheid Er is een wandelen in alle goed werk ook te midden van een heidendom, of van een christendom, dat zich als heidendom, gedraagt; daar is men alle menschelijke ordening onderdanig, is een eeren van den Koning; daar is orde en tucht, vrede en welvaart, rechtvaardigheid en blijdschap en vrede ook in het hart des rijken, die nu niet behoeft te vreezen voor geweldadigheden bij een onbevlekt geweten. Daar zullen wij ook het wettig

Sluiten